Ἐγκύκλιος περί ἐκλογῆς Μητροπολίτου Κιτίου

Ἐγκύκλιος περί ἐκλογῆς Μητροπολίτου Κιτίου

Ἐγκύκλιος περί ἐκλογῆς
Μητροπολίτου Κιτίου

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄,

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, καί Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κιτίου, Τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, Χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός. Διά τῆς ἀπὸ 19ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. ὁμοφώνως ὑπό τοῦ συνόλου τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποδεχθείσης παραιτήσεως τοῦ ἄχρι σήμερον Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, ὁ Μητροπολιτικός Θρόνος Κιτίου περιῆλθεν εἰς χηρείαν.

Διά τήν πλήρωσιν τοῦ θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου ἐνεργοῦντες, κατά τά διατεταγμένα ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀπολύομεν τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιον, δι’ ἧς καλοῦμεν ὑμᾶς, ἵνα ἐν φόβῳ Θεοῦ καί ἀγάπῃ ἐκλέξητε, κατά τόν ὁριζόμενον ἐν αὐτῇ τρόπον, τό πρόσωπον, τό θεωρούμενον ὑφ’ ὑμῶν κατάλληλον νά προταθῇ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον πρός ἐκλογήν αὐτοῦ ὡς νέου Μητροπολίτου Κιτίου.

Συμφώνως τῷ Καταστατικῷ Χάρτῃ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ διαδικασία ἐκλογῆς, πρός ἀνάδειξιν νέου Μητροπολίτου, χωρεῖ εἰς δύο στάδια:

α) τήν κατάρτισιν τριπροσώπου, διά καθολικῆς ψηφοφορίας, καί

β) τήν ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Οὕτως, αἱ ἐκλογαί πρός κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου θά διεξαχθῶσι, διά καθολικῆς μυστικῆς ψηφοφορίας, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰουλίου 2019, μεταξύ τῶν ὡρῶν 10 π.μ. καί 5 μ.μ., μετά διαλείμματος μίας ὥρας μεταξύ τῶν ὡρῶν 1 μ.μ. καί 2 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου πρός τοῦτο κέκτηνται πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, κάτοικοι τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Κιτίου καί οἱ διαμένοντες μονίμως, ἀπό ἑνός τοὐλάχιστον ἔτους, εἰς τήν Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν Κιτίου, πλήν τῶν προσφύγων.

Κατά τήν ἡμερομηνίαν ταύτην, λοιπόν, κλῆρος καί λαός, προσερχόμενοι εἰς τά ἤδη ὁρισθέντα ἐκλογικά κέντρα, θά ψηφίσωσιν ἀπ’ εὐθείας ἕν πρόσωπον τῆς ἐπιλογῆς των.

Πρός διευκόλυνσιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, διηυθετήσαμεν ὥστε, κατά τήν ἐκλογήν οἱ ἐκλογεῖς νά ψηφίσωσιν εἰς τό πλησιέστερον πρός τόν τόπον διαμονῆς των ἐκλογικόν κέντρον.

Διά τούς αὐτούς λόγους ἔχουν καταρτισθῇ ἐκλογικοί κατάλογοι δι’ ἕκαστον ἐκλογικόν κέντρον. Ὁ κατάλογος τῶν ψηφοφόρων ἑκάστου ἐκλογικοῦ κέντρου ἐδημοσιεύθη, δι’ ἀναρτήσεως αὐτοῦ εἰς τούς ἱερούς ναούς τῶν ἐνοριῶν καί Κοινοτήτων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Κιτίου.

Σημειωτέον ὅτι, οἱοσδήποτε ἐπιθυμεῖ ὅπως ἐνημερωθῇ περὶ τοῦ ἐκλογικοῦ κέντρου, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ θὰ ψηφίσῃ, δύναται εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου (www.churchofcyprus.org.cy) καὶ εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως Κιτίου (www.imkitiou.org), ἀναγράφων τὸν ἀριθ. ταυτότητος καὶ ἡμερομηνίαν γεννήσεως.

Ἕκαστος ψηφοφόρος δικαιοῦται νά ψηφίσῃ ἕνα ἐκ τῶν ἐκλογίμων. Ἕκαστον δέ ψηφοδέλτιον εἶναι λευκόν, φέρον τήν διά τούς σκοπούς τῆς ἐκλογῆς ταύτης ἐκδοθεῖσαν εἰδικήν σφραγῖδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τό ψηφοδέλτιον τοῦτο ὁ ψηφοφόρος θά ἀναγράψῃ ἰδιοχείρως τό ὄνομα τοῦ πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμου τῆς προτιμήσεώς του. Ἐάν ὁ ψηφοφόρος ἀδυνατῇ νά ἐκφράσῃ γραπτῶς τήν βούλησίν του, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποχρεοῦται νά ἀναγράψῃ εἰς τό ψηφοδέλτιον τό ὄνομα, τό ὑποδειχθέν ὑπό τοῦ εἰρημένου ψηφοφόρου.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων εἰς τά ἐκλογικά κέντρα, τά ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας θά ἀποσταλοῦν εἰς τόν Τοποτηρητήν τοῦ Θρόνου. Οἱοσδήποτε ψηφοφόρος δύναται ὅπως ὑποβάλῃ ἐντός τριῶν ἡμερῶν (28, 29 καί 30 Ιουλίου 2019), εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἐνστάσεις περί τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά συγκληθῇ τὴν 30ὴν Ἰουλίου ὑπό τοῦ Τοποτηρητοῦ καί θά ἀποφανθῇ ὁριστικῶς ἐπ’ αὐτῶν, θά προχωρήσῃ δέ, μετά ταῦτα, εἰς τήν ἐπικύρωσιν τῶν ἀποτελεσμάτων καί τήν κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου, ἐκ τῶν τριῶν πλειονοψηφισάντων προσώπων. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας, θά διενεργηθῇ κλήρωσις ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Καί ταῦτα μέν ἡμεῖς, ἡ δέ Χάρις καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί Πατρός εἴησαν ἀεί μετά πάντων ὑμῶν.

Διάπυρος πρός Θεόν Εὐχέτης

† ο Κύπρου Χρυσόστομος

Τοποτηρητής τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κιτίου.

 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
τῇ 27ῃ Ἰουλίου 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post