Ιερά Αρχιεπίσκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 13- 17 Ιουλίου 2019

Ιερά Αρχιεπίσκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 13- 17 Ιουλίου 2019

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Ύψωνα.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος το Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στην Κυθρέα, όπου οι εκτοπισμένοι Κυθρεώτες θα εορτάσουν την Αγία Μαρίνα. Την Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Μενεού. Ακολούθως, θα προστεί του Μνημοσύνου των πεσόντων Λυσιωτών κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974. Την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, επ’ ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίνης, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού, στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυδώρου στο Καϊμακλί. Την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Στρόβολο.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής π. Τριφύλλιος Ονησιφόρου την Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό της του Χριστού Γεννήσεως στην Τάλα. Την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, θα προστεί του Εσπερινού και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στα Λατσιά.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
         10 Ιουλίου 2019

*******************************************************

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Τίτ. γ΄ 8-15

8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· 9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. 12 Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 15 Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ’ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

8 Αυτός δε ο λόγος, που σου γράφω, είναι κατά πάντα αληθινός και αξιόπιστος. Και περί αυτών των μεγάλων αληθειών θέλω να διαβεβαιώνης και να πείθης τους Χριστιανούς, δια να φροντίζουν, όσοι έχουν πιστεύσει στον Θεόν, να μη μένουν εις την απλήν πίστιν, αλλά να πρωτοστατούν με ζήλον εις τα καλά έργα. Αυτά δε που είπα παραπάνω είναι έργα τα καλά και τα ωφέλιμα στους ανθρώπους. 9 Να αντιπαρέρχεσαι δε και να αποφεύγης τας ανοήτους συζητήσεις και τας γενεαλογίας περί ευγενούς καταγωγής και τας φιλονεικίας και τας μάχας γύρω από τα ζητήματα του Ιουδαϊκού νόμου· διότι όλα αυτά είναι ανωφελή και μάταια. 10 Αιρετικόν άνθρωπον, ο οποίος ύστερα από πρώτην και δευτέραν συμβουλήν μένει με πείσμα εις την πλάνην του, παράτησέ τον και μη συζητής πλέον μαζή του. 11 Γνωρίζων, ότι ο τοιούτος έχει πλέον παρεκκλίνει από την αλήθειαν και διαστροφή και αμαρτάνει, ελεγχόμενος και καταδικαζόμενος από τον ίδιον τον ευατόν του, από την συνείδησίν του. 12 Οταν στείλω εις σε τον Αρτεμάν η τον Τυχικόν, φρόντισε με κάθε τρόπον να έλθης να με συναντήσης εις την Νικόπολιν, διότι εκεί έχω αποφασίσει να περάσω τον χειμώνα. 13 Τον Ζηναν τον νομικόν και τον Απολλώ να τους κατευοδώσης και να τους εφοδιάσης με πολλήν επιμέλειαν, ώστε να μη τους λείπη τίποτε στο ταξίδι των. 14 Ας φροντίζουν δε και όλοι οι ιδικοί μας να πρωτοστατούν εις τα καλά έργα και μάλιστα εις τας επειγούσας ανάγκας των αδελφών, δια να μη μένουν άκαρποι. 15 Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζή μου· χαιρέτησε όλους εκείνους, που μας αγαπούν δια της πίστεως του Χριστού. Η χάρις του Θεού, ας είναι με όλους σας. Αμήν. 

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ματθ. ε΄14-19

14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Απόδοση στη Νεοελληνική

14 Σεις με το φωτεινόν σας παράδειγμα και τα λόγια του Ευαγγελίου είσθε το πνευματικόν φως της ανθρωπότητος. Οπως δε μία πόλις που είναι κτισμένη επάνω στο όρος, δεν ημπορεί να κρυφθή, έτσι και ο ιδικός σας βίος θα υποπίπτη, είτε το θέλετε είτε όχι, εις την αντίληψιν των ανθρώπων. 15 Και όταν ανάπτουν λύχνον οι άνθρωποι, δεν τον θέτουν κάτω από τον κάδον, αλλά επάνω στον λυχνοστάτην, ώστε να φωτίζη όλους εκείνους που ευρίσκονται μέσα στο σπίτι. 16 Το φως λοιπόν (που επήρατε από εμέ και είναι τώρα ιδικόν σας) έτσι ας λάμψη εμπρός στους ανθρώπους, δια να ίδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα τέκνα. 17 Μη νομίσετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμον του Μωϋσέως η την διδασκαλίαν των προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον νόμον. 18 Διότι σας διαβεβαιώ με πάσαν επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα κόμμα, δεν θα παραπέση από τον νόμον, μέχρι την στιγμήν που όλα θα επαληθεύσουν και θα πραγματοποιηθούν εις την ζωήν και το έργον μου. 19 Εκείνος λοιπόν, που θα παραβή μίαν από τας εντολάς αυτάς, που φαίνονται μικραί και ασήμαντοι, και διδάξη έτσι τους ανθρώπους, θα ονμασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνισθή να τηρήση όλας τας εντολάς και διδάξη την τήρησιν αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθή μέγας εις την βασιλείαν των ουρανών.

 

***************************************************

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 630 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 (Ματθ. ε΄ 14-19) (Τιτ. γ΄  8- 15)

Η πλάνη των αιρέσεων

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος»

Η Εκκλησία μας θυμάται σήμερα και τιμά τη μνήμη των αγίων πατέρων που έλαμψαν με την παρουσία τους στις πρώτες έξι οικουμενικές συνόδους, με ιδιαίτερη μνεία στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που συγκλήθηκε στην Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης το 451 μ.Χ. Στη Σύνοδο αυτή διατυπώθηκε η αλήθεια της πίστεως γύρω από το Πρόσωπο του Χριστού και καταδικάστηκε η πλάνη των αιρέσεων που έθεταν υπό αμφισβήτηση το δόγμα της Εκκλησίας.

Το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας είναι προσαρμοσμένο στο περιεχόμενο της ημέρας. Συγκεκριμένα, ο απόστολος Παύλος συμβουλεύει τον επίσκοπο Κρήτης Τίτο πώς να φροντίζει ποιμαντικά τους πιστούς και γενικότερα πώς να παράγει πνευματικά καρποφόρο έργο. Βλέπουμε έτσι ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αναγνώσματος είναι συμβατό με τη διδασκαλία της αλήθειας του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τον Χριστό ως Σωτήρα του κόσμου, όπως ακριβώς την δίδαξαν, την βίωσαν και τρανώς την παρέδωσαν οι άγιοι πατέρες.

Πλανεμένες διδασκαλίες

Στις παραινέσεις που δίνει ο απόστολος Παύλος στο πνευματικό του τέκνο, τον Τίτο, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η προσοχή που εφιστά στο επικίνδυνο των αιρέσεων. Τονίζεται ιδιαίτερα πόσο τοξικός αποβαίνει ο εγωισμός του ανθρώπου, από τον οποίο πηγάζουν τα μεγαλύτερα κακά, όπως είναι οι αιρέσεις και οι πλανεμένες διδασκαλίες. Είναι σημαντικό το ότι από τον εγωισμό και την φιλαυτία του ο άνθρωπος επιδιώκει να μεταγγίζει και στους συνανθρώπους του το δηλητήριο της πλάνης και να ενσπείρει τα ζιζάνια διαφόρων μωρολογιών και φιλονικιών, που ο ίδιος ασπάζεται και απεργάζεται. Με άλλα λόγια, γίνεται πιεστικός και για τους γύρω του, αλλά και αιτία να επικρατούν διχόνοιες, διαμάχες και σχίσματα στο ίδιο το Σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία. Ο απόστολος Παύλος σπεύδει να τονίσει ότι αυτές οι διχόνοιες και διαμάχες όχι μόνο είναι ανωφελείς και μάταιες, αλλά τραυματίζουν και δημιουργούν πληγές στην κοινωνία προσώπων, στο οικοδόμημα δηλαδή της Εκκλησίας. Στην εποχή του απ. Παύλου οι φιλονικίες αφορούσαν στις απρόσωπες φιλοσοφικές αναζητήσεις. Mόνο διά της λογικής έψαχναν να προσεγγίσουν τον Θεό. Οι διαμάχες και οι έντονες διαφωνίες συνδέονταν με τις δικανικές ερμηνείες του μωσαϊκού νόμου, κατά τρόπο που στραγγάλιζαν το αληθινό πνεύμα και νόημά του ως «παιδαγωγού εις Χριστόν». Μεταγενέστερα, οι διαμάχες και οι διαφωνίες προέκυπταν γύρω από το Πρόσωπο του Χριστού και κατ’ επέκταση το Σώμα του, που είναι η Εκκλησία. Προκαλούσαν ρήγμα και πληγές στην ενότητα της και με τις πλάνες τους οι αιρετικοί αντί να οδηγούν τους ανθρώπους στη σωτηρία, τούς έσπρωχναν για να βαδίζουν στην οδό της απώλειας και του θανάτου. Είναι γι’ αυτό το λόγο που ο απ. Παύλος τονίζει την επικινδυνότητα της δράσης τέτοιων ανθρώπων. Γι’ αυτό και η σύστασή του για τους αιρετικούς είναι τόσο ξεκάθαρη: «Μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού». Ο αιρετικός θα πρέπει να είναι απομονωμένος και μακριά από τους πιστούς, γιατί ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος του επηρεασμού τους. Την ευθύνη αυτή επωμίζονται πιο πολύ με το έργο τους οι ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι οποίοι επιβάλλεται να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για το ποίμνιό τους.

Ο κίνδυνος σήμερα

Ο κίνδυνος των αιρέσεων και της πλάνης, είναι πολύ περισσότερο ορατός και στις δικές μας μέρες. Ιδιαίτερα σήμερα που ο άνθρωπος υπερεκτιμά την ύλη και το χρήμα και κατά κάποιο τρόπο πλακώνεται από μια πνευματική αφασία και αγονία, είναι πολύ εύκολο να διεισδύουν οι λογής αιρετικοί και να διαδίδουν τις πλάνες και τις αιρέσεις τους. Σήμερα που ευδοκιμούν εκτός από τις αιρέσεις και οι λογής παραθρησκείες, αλλά και οι καταστροφικές λατρείες, που είναι συνδεδεμένες με τις δυνάμεις του σκότους, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση. Προβάλλει τόσο επίκαιρος ο παραινετικός λόγος του θείου Παύλου προς ποιμένες και ποίμνιο.

Πηγή ο εγωισμός

Ο εγωισμός, αυτό το εωσφορικό πάθος, που τυφλώνει τον άνθρωπο, «είναι η ρίζα και η πηγή της πονηρίας απάσης», σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος. Ο λόγος του είναι πολύ σημαντικός για το θέμα μας. Ακριβώς, σε συνδυασμό με την αποδυναμωμένη πίστη, την πνευματική ραθυμία, την ψυχική ακαταστασία και την υποτονική σε πνευματικές αντιστάσεις κοινωνία, δημιουργείται γόνιμο έδαφος για να ευδοκιμούν παντοιοτρόπως επικίνδυνες αιρετικές δοξασίες, οι οποίες ακυρώνουν το πρόσωπο, ως «εικόνα του Θεού».

Πώς αντιμετωπίζουμε όμως τις αιρέσεις και αυτούς που τις προάγουν; Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντί τους; Είδαμε, βέβαια, ότι ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος». Η επιστροφή του αιρετικού απαιτεί μεγάλη υπομονή, αλλά και προσοχή. Ο Μέγας Αντώνιος συμβουλεύει: «Η φιλία και η συνομιλία με αιρετικό είναι βλάβη και απώλεια της ψυχής». Ο μεγάλος αυτός καθηγητής της ερήμου, όπως εύστοχα ονομάζεται, συνιστούσε στους πιστούς ν’ αποφεύγουν τους αιρετικούς. Ο ίδιος επιχειρούσε με διάλογο και νουθεσία να τους επαναφέρει στο δρόμο της σώζουσας πίστης. Πίσω από κάθε αιρετικό κρύβεται μια τραγική και δυστυχισμένη ύπαρξη.

Αγαπητοί αδελφοί, ο Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης, επισημαίνει: «Πολλοί πλάνοι βγήκαν στον κόσμο… Όποιος δεν μένει στη διδαχή του Χριστού, δεν έχει τον Θεό. Εκείνος που μένει στη διδασκαλία του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. Εάν έρχεται κανείς σε σας και δεν φέρει την διδαχή αυτή, να μην τον δέχεστε στο σπίτι σας». Οι Πατέρες της Εκκλησίας με τη διδασκαλία τους προβάλλουν την αυθεντική παρουσία του Χριστού στον άνθρωπο, ως «εικόνα του Θεού» και την συνδέουν με τον ύψιστο προορισμό του που είναι η «κατά χάριν θέωση». Αυτή την αδιάψευστη πυξίδα ας έχουμε μόνιμο οδηγό και στη δική μας ζωή. Γένοιτο.

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post