Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 18-19 Ιουνίου 2022

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 18-19 Ιουνίου 2022

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στη Μακεδονίτισσα.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος στη Λεμεσό.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος το Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022, το εσπέρας (ώρα έναρξης: 18.30) θα προστεί του πανηγυρικού Εσπερινού και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στη Μακεδονίτισσα. Την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Ακολούθως, θα προστεί του Μνημοσύνου του αγωνιστή του απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Πέτρου Ηλιάδη.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Μετοχίου Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
      16 Ιουνίου 2022

*******************************************************************************

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Εβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2

33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 37 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 39 Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40 τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.

1 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν

Νεοελληνική Απόδοση

33 Αυτοί, χάρις εις την πίστιν των, ηγωνίσθησαν και κατενίκησαν βασίλεια, ήσκησαν δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίησιν των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν τα στόματα των αγρίων λεόντων, όπως ο Δανιήλ, 34 έσβησαν την φοβεράν δύναμιν της φωτιάς, όπως οι τρεις παίδες, διέφυγαν τον κίνδυνον να σφαγούν με μαχαίρια, όπως ο Ηλίας, εδυναμώθησαν και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν κραταιοί και δυνατοί στον πόλεμον, έκαμψαν και έτρεψαν εις φυγήν πολυάριθμα στρατεύματα ξένων εχθρών. 35 Μερικές γυναίκες, χάρις εις αυτήν την πίστιν, επήραν πάλιν ζωντανούς, δια της αναστάσεως τους νεκρούς των. Άλλοι δε εδέθησαν στο τύμπανον, στο φοβερά βασανιστικόν εκείνον όργανον, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσιν, που τους επρότειναν οι βασανισταί των, εάν ηρνούντο την πίστιν των, και υπέμειναν το φοβερόν μαρτύριον μέχρι θανάτου, δια να επιτύχουν και πάρουν ανάστασιν ασυγκρίτως καλυτέραν από την παρούσαν ζωήν. 36 Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν. 37 Ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, επέρασαν μέσα από πολλούς πειρασμούς, απέθαναν σφαγέντες με μάχαιραν, περιήρχοντο εδώ και εκεί φορούντες, αντί για ενδύματα, προβιές και δέρματα γιδιών, στερούμενοι, θλιβόμενοι, υποβαλλόμενοι εις πολλάς κακουχίας. 38 Τέτοιους αγίους δεν ήτο άξιος να τους έχη ο αμαρτωλός κόσμος. Επεριπλανώντο εις τις ερημίες, εις τα όρη, εις τα σπήλαια, εις τις τρύπες της γης. 39 Και όλοι αυτοί, μολονότι έλαβαν την καλήν και τιμίαν μαρτυρίαν, ότι ευηρέστησαν στον Θεόν χάρις εις την πίστιν των, δεν απήλαυσαν πλήρως την υπόσχεσιν της λυτρώσεως και της ουρανίου βασιλείας. 40 Διότι ο Θεός επρόβλεψε δι’ ημάς κάτι καλύτερον· δηλαδή να μη απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωσιν και την μακαριότητα χωρίς ημάς (αλλ’ όλοι μαζί σαν ένα πνευματικόν σώμα να απολαύσωμεν κατά την δευτέραν παρoυσίαν την μακαριότητα της βασιλείας των ουρανών).

1 Δια τούτο, λοιπόν, και ημείς, αφού έχομεν ολόγυρά μας τόσον μεγάλο νέφος αναριθμήτων αγίων, που εμαρτύρησαν και εμαρτυρήθησαν δια την πίστιν των, ας πετάξωμεν μακρυά από επάνω μας κάθε βάρος από τας καταθλιπτικάς μερίμνας του βίου και προπαντός την αμαρτίαν, η οποία από όλα τα σημεία κατά τρόπον δελεαστικόν και προκλητικόν εύκολα μας περιβάλλει, και ας τρέχωμεν με επιμονήν και υπομονήν τον αγώνα, που ευρίσκεται ενώπιον μας. 2 Δια να αντλούμεν δε θάρρος και δύναμιν, ας έχωμεν προσηλωμένα με πίστιν τα βλέμματά μας στον Χριστόν, τον αρχηγόν και ιδρυτήν της πίστεώς μας, ο οποίος με την χάριν του μας χειραγωγεί στον δρόμον της τελειότητος. Αυτός αντί της μακαριότητος, την οποίαν είχε πάντοτε εμπρός του ως Θεός και αντί της χαράς την οποίαν εδικαιούτο να απολαμβάνη και ως άνθρωπος αναμάρτητος ευαρεστήσας κατά πάντα στον Πατέρα, επροτίμησε και υπέμεινε τον σταυρικόν θάνατον και κατεφρόνησε την εντροπήν και τον εξευτελισμόν προς χάριν ημών. Και δια τούτο έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού.

 

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.

27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29 καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Νεοελληνική Απόδοση

32 Καθένας, λοιπόν, που με πίστιν και θάρρος και χωρίς να φοβήται τους διωγμούς, θα με ομολογήση σωτήρα του και Θεόν του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ιδικόν μου. 33 Όποιος όμως με αρνηθή εμπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ιδικόν μου εμπρός στον ουράνιον Πατέρα μου.

37 Εκείνος που αγαπά τον πατέρα η την μητέρα του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός μου. Και εκείνος που αγαπά τον υιόν του ή την κόρην του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός μου. 38 Και όποιος δεν παίρνει σταθεράν την απόφασιν να υποστή κάθε ταλαιπωρίαν και σταυρικόν ακόμη θάνατον δια την πίστιν του εις εμέ και δεν με ακολουθεί ως αρχηγόν και υπόδειγμά του, δεν είναι άξιος για μένα.

27 Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπε· “ιδού ημείς αφήσαμεν όλα και σε ηκολουθήσαμεν. Ποία τάχα θα είναι η αμοιβή μας;” 28 Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτούς· “σας διαβεβαιώνω ότι σεις που με έχετε ακολουθήσει εδώ εις την γην, όταν εις την συντέλεια των αιώνων αναδημιουργηθή νέος κόσμος και αναστηθούν οι νεκροί και ο υιός του ανθρώπου καθίση επάνω στον ένδοξον θρόνον του, τότε και σεις θα καθίσετε επάνω εις δώδεκα θρόνους, δια να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. 29 Και κάθε ένας, ο οποίος προς χάριν μου άφηκε οικίας η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η χωράφια, θα λάβη εδώ εις την γην εκατό φορές περισσότερα και, το σπουδαιότερον, θα κληρονομήση την αιωνίαν ζωήν. 30 Πολλοί δε που στον κόσμον αυτόν, ένεκα των αξιωμάτων τα οποία κατέχουν και όχι δια την αρετήν των, είναι πρώτοι, εις την βασιλείαν των ουρανών θα είναι τελευταίοι και πολλοί που στον κόσμον αυτόν θεωρούνται τελευταίοι, θα είναι εκεί πρώτοι.

*******************************************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

(Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) (Εβρ. ια΄ 33-ιβ΄2)

Ομολογία πίστεως

«Πάς όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων»

Μια βδομάδα μετά την Πεντηκοστή η μητέρα μας Εκκλησία ξεδιπλώνει μπροστά μας μια άλλη μεγάλη γιορτή. Τιμούμε συγκεκριμένα τους Άγιους Πάντες, τις μεγάλες εκείνες μορφές που με το ισχυρό παράδειγμά τους και την ακράδαντη πίστη που επέδειξαν τίμησαν και δόξασαν τον Θεό. Κατέστησαν τους εαυτούς τους ευλογημένα δοχεία της θείας χάριτος.

Στη μεγάλη στρατιά των Αγίων Πάντων συγκαταλέγονται όλοι οι άνθρωποι που συνέδεσαν τη ζωή τους με το θέλημα του Θεού. Η εορτή των Αγίων Πάντων καθιερώθηκε για να τιμηθούν όλοι οι άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι. Στη χορεία τους είναι και πολλοί των οποίων αγνοούμε τα ονόματα και την ημέρα της μνήμης τους. Δεν αναφέρονται στο αγιολόγιο και γι’ αυτό δεν εορτάζονται όπως οι γνωστοί μας. Ο κοινός αυτός εορτασμός γίνεται ακόμα για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, επειδή εκείνοι αποτελούν τον σπουδαιότερο καρπό των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όπως είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, την ημέρα της Πεντηκοστής «επεδήμησεν εν κόσμω».

Αγάπησαν τον Θεό

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αγιασμένων αυτών μορφών που σέμνυναν και λάμπρυναν με τη ζωή τους το οικοδόμημα της Εκκλησίας, είναι η ολοκληρωτική αγάπη τους αλλά και το δόσιμο του εαυτού τους στον Θεό. Εφάρμοσαν στην πράξη την πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον Μωϋσή: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Είναι γεγονός ότι οι άγιοι αγάπησαν έμπρακτα το Θεό περισσότερο ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό τους.

Αυτό άλλωστε μαρτυρούν τα βασανιστήρια που υπέμειναν μέχρι θανάτου, αλλά και η περιφρόνηση που επέδειξαν απέναντι στα υλικά αγαθά, όταν αυτά αυτονομούνται και ανάγονται σε υπέρτατη αξία, δηλαδή θεοποιούνται. Απέδειξαν με τη ζωή τους ότι η αγάπη προς το Θεό είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη αγάπη και δεν επιδέχεται κανένα περιορισμό και καμιά έκπτωση. Άλλωστε, αυτό τονίζει και ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος όταν μας λέει ότι η απόλαυση του Θεού είναι ακόρεστη. Σ΄ αυτήν ακριβώς την αγάπη οφείλεται και η δημιουργία του νέφους των μαρτύρων και του αμέτρητου πλήθους εκείνων που προτίμησαν αντί των μεγαλείων του κόσμου την ουράνια πορεία που ανεβάζει στα ύψη της θείας παρουσίας.

Αυθεντική ομολογία

Οι στρατιές των αγίων που κοσμούν διά μέσου των αιώνων το οικοδόμημα της Εκκλησίας, έδωσαν και ισχυρή ομολογία πίστεως στη ζωή τους. Η ομολογία αυτή δεν είναι βέβαια εύκολη υπόθεση, αφού προϋποθέτει το ξερίζωμα του εγωϊσμού και την πρόσκτηση της ταπείνωσης. Χρειάζονται αγώνα και πνευματική ζωή οι συχνότητές της που εκπέμπουν τόσο αυθεντικά και πραγματικά. Πόση σημασία έχει η ομολογία πίστεως στη ζωή μας, τονίζει και ο ίδιος ο Κύριος όταν διακηρύσσει: «Πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς». Ο Κύριος όταν καθίσει επί θρόνου δόξης Του θα ομολογήσει ως φίλους του άξιους να εισέλθουν στην Βασιλεία του Πατέρα Του, όλους εκείνους οι οποίοι στην παρούσα ζωή έδωσαν ομολογία πίστεως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό έπραξαν οι άγιοι Πάντες, αλλά και ειδικότερα ο Ιούδας ο απόστολος και ο Παϊσιος ο μεγάλος, των οποίων ειδικότερα τη μνήμη τιμά σήμερα η Εκκλησία.

Αγαπητοί αδελφοί, οι καιροί σήμερα με τον άστατο χαρακτήρα τους και τις αφορμές που ξεδιπλώνουν καθημερινά για πνευματική αποδόμηση, προσφέρονται ως πρόκληση να δώσουμε κι εμείς ομολογία πίστεως για την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στον κόσμο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όταν συμμετέχουμε στην μυστηριακή ζωή της και βιώνουμε τα θεία διδάγματά, της, όπως αυτά απορρέουν μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Με ένα και μοναδικό σκοπό. Την εν Χριστώ μορφοποίηση μας.  Ανοικτή η πρόσκληση να ακολουθήσουμε την θεάρεστη αυτή πορεία που εκβάλλει στις πιο ευλογημένες κορυφογραμμές, συνυφασμένες με την πραγματική ζωή. Ας το τολμήσουμε.

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post