Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου επι τη κοιμήσει του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Β΄ (7 Νοεμβρίου 2022)

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου επι τη κοιμήσει του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Β΄ (7 Νοεμβρίου 2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

      Ἐπὶ τῇ κοιμήσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνελθοῦσα σήμερον, 7ην Νοεμβρίου 2022, εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, ἀντήλλαξεν ἀπόψεις ἐπὶ τῶν προκυπτόντων θεμάτων τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ μεταστάντος καὶ ἀπεφάσισεν ὅπως:

1) Ἀπαγγελθῇ ὁ θάνατος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου εἰς τοὺς Προκαθημένους, Πατριάρχας καὶ Προέδρους τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, ὡς καὶ εἰς τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν.

2) Κηρυχθῇ ἐκκλησιαστικὸν πένθος μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας.

3) Ἀνοιχθῇ Βιβλίον συλλυπητηρίων στὸ Γραφεῖον τοῦ ἀοίδιμου Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ τῆς 10ης π.μ. τῆς 8ης Νοεμβρίου μέχρι καὶ τῆς 12ης μ. τῆς Παρασκευῆς 11ης Νοεμβρίου 2022.

4) Ἐκτεθῇ ἡ σορὸς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄ εἰς λαϊκὸν προσκύνημα ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, ἀπὸ τῆς Πέμπτης, 10 Νοεμβρίου 2022, ἕως τῆς πρωΐας τῆς ἡμέρας τοῦ ἐνταφιασμοῦ.

5) Τελεσθῇ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τὸ Σάββατον, 12ην Νοεμβρίου 2022 καὶ ὥραν 12ην μ. ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

6) Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προστῇ ἡ Α.Θ.Π. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετὰ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

7) Ἐκφωνηθῇ ἐπικήδειος ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου.

8) Ἠχήσουν πένθιμα, κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας, ὅλες οἱ καμπάνες τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Νήσου καὶ οἱ σημαῖες παραμείνουν μεσίστιες καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πένθους.

9) Ἐνταφιασθῇ ἡ σορὸς τοῦ μεταστάντος εἰς τὸν ἐπὶ τούτῳ ἑτοιμασθέντα τάφον κάτωθεν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, κατὰ τὴν ἐκφρασθεῖσαν ἐπιθυμίαν Αὐτοῦ. Ἐπὶ τεσσαρακονθήμερον θὰ τελῆται καθημερινῶς Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου.

10) Τελεσθῇ ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, Θεία Λειτουργία καὶ Τρισάγιον, ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, τὴν Κυριακήν, 13ην Νοεμβρίου 2022. Τρισάγια θὰ τελεσθῶσι κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Νήσου.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ τὸν πιστὸν λαὸν τῆς Κύπρου, ὅπως συνενώσῃ τὰς προσευχὰς αὐτοῦ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ καὶ καταγραφῆς τοῦ σεπτοῦ ὀνόματος αὐτοῦ εἰς τὴν αἰωνίαν μνήμην τοῦ Θεοῦ.   

 

Ἐν Λευκωσίᾳ, τῇ 7 Νοεμβρίου 2022.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post