ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος Εκκλησίας Κύπρου για διεξαγωγή εράνου για το Λίβανο

  Πρὸς τὸ εὐσεβὲς Πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς γίναμε μάρτυρες τοῦ θρήνου, τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀπόγνωσης τοῦ πολυπαθοῦς λαοῦ τοῦ Λιβάνου, ποὺ προκάλεσεν ἡ φονικὴ ἔκρηξη στὸ λιμάνι τῆς Βηρυττοῦ μὲ πλειάδα νεκρῶν καὶ χιλιάδες τραυματιῶν καὶ ἀγνοουμένων, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀνυπολόγιστες ὑλικὲς ζημιές. Ἐκφράζουμε πρὸς τὴν Ἐκκλησία, τὴν Κυβέρνηση καὶ τὸν λαὸ τοῦ Λιβάνου τὴν ἰδιαίτερη συμπάθεια καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁλόψυχα εὐχόμαστε ὅπως ὁ Θεὸς παράσχει πλούσιους τοὺς οἰκτιρμοὺς καὶ τὶς εὐλογίες [...]

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για το Άγιον Πάσχα 2020

†ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Χάριν, εἰρήνην καί εὐλογίαν παρά τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστὸς Ἀνέστη! Κανένας δὲν περίμενε, τότε, τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης. Οὔτε οἱ ἔντρομοι μαθητές, οἱ ὁποῖοι «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων» (Ἰω. κ΄, 19) εἶχαν κλειστεῖ στὸ ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλήμ, οὔτε οἱ εὐσεβεῖς μυροφόρες πού, πηγαίνοντας στὸ μνημεῖο, διερωτῶντο  «τίς ἀποκυλίσει αὐταῖς τὸν λίθον» (πρβλ. Μκ. ιστ΄, 3), οὔτε καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι «ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον» (Μτ. κζ΄, [...]

Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου για Μνημόσυνα και άλλες Εκδηλώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου όρισε όπως τελεσθούν σε όλους τους ιερούς ναούς της νήσου πάνδημα μνημόσυνα και άλλες εκδηλώσεις ως εξής: (περισσότερα…)

Συνοδική Εγκύκλιος για το θέμα των εκτρώσεων (20 Μαρτίου 2016)

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Χάρις ὑμῖν καὶ εὐλογία παρὰ τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν. (περισσότερα…)

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για τα Χριστούγεννα 2012

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος  Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ...» (Γαλ. 4,4). Ὅταν ὁ Ἰουδαϊσμός εἶχε ἐκπέσει σέ τυπολατρία καί ὁ Ἑλληνισμός ἀδυνατοῦσε νά ἱκανοποιήσει τίς ἀνησυχίες τῶν ἐρευνητικῶν πνευμάτων, ὅταν ὁ κόσμος τῶν Καισάρων βυθιζόταν στήν ἀνηθικότητα καί ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶχε ἐντελῶς ἐξευτελιστεῖ, ἦλθε ὁ Ἀναμενόμενος. Ἐκεῖνος πού θά ἀνύψωνε τό πλάσμα του «ἐκ τῶν ζοφερῶν [...]

Συνοδική Εγκύκλιος για το Σύμφωνο Συμβίωσης

ΣΥΝΟΔΙΚΗ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἐν ὄψει τῆς ἑτοιμασίας ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων Νομοθεσίας γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης ἀτόμων, ἐπιθυμοῦμε νὰ καταστήσουμε σ’ ὅλους γνωστὲς τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ. (περισσότερα…)

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου για θέματα παιδείας 2013

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ έλέω θεού, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανης καί πάσης Κύπρου και οι συν έμοι αδελφοί Παντί τω Χριστεπωνύμω Πληρώματι της Αγιωτάτης Αποστολικης Εκκλησίας της Κύπρου. Χάρις υμΐν καί ειρήνη παρά του Σωτηρος ήμων Χριστού. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, (περισσότερα…)

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για το Πάσχα 2013

†ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Χάριν, εἰρήνην καί εὐλογίαν παρά τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (περισσότερα…)

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Ἀρχιεπισκοπική Ἐγκύκλιος περί τῆς Τοποτηρητείας τοῦ χηρεύσαντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κυρηνείας

+ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, καί Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κυρηνείας, Παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας, κληρικοῖς τε καί λαϊκοῖς, Χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός. Μικρόν πρό τοῦ μεσονυκτίου τῆς 1ης πρός τήν 2αν Ὀκτωβρίου, κατόπιν μακρᾶς ἀσθενείας, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ λίαν ἡμῖν ἀγαπητός ἀδελφός καί συλλειτουργός Μητροπολίτης Κυρηνείας Παῦλος. (περισσότερα…)