ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου για έρανο προς βοήθεια των πλημμυροπαθών αδελφών μας της Ελλάδος

Προς τους ευσεβείς Χριστιανούς  της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου.   Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Όλοι είμαστε αυτές τις μέρες μάρτυρες του ανείπωτου πόνου και της οδύνης των Ελλήνων αδελφών μας που προήλθε από τη φοβερή τραγωδία, την οποία προκάλεσαν στη Μητέρα Πατρίδα τόσο οι πολυάριθμες πυρκαγιές όσο και οι καταστροφικές πλήμμυρες που έπληξαν κυρίως τη Θεσσαλία. Οι εικόνες των καταστροφών είναι πράγματι συγκλονιστικές. Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της συμφοράς. Εκτός από τους νεκρούς, τεράστιες και ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, αφού ολόκληρα χωριά, φυτείες και ποιμνιοστάσια, εξαφανίστηκαν.  Από την καταστροφή δεν χάθηκε μόνο [...]

Συνοδική Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2022

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι Αὐτῆς. Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.   Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ ἀνθρωπότητα ποὺ ἀναζητοῦσε τὸν ἄγνωστο Θεό, ποὺ ἐρευνοῦσε «εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν Αὐτὸν καὶ εὕροιεν», ποὺ συνταρασσόταν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ δούλευε στὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, ποὺ σπάρασσε ἀπὸ τὸν πόνο τῶν πληγῶν, βρῆκε Ἐκεῖνον ποὺ ζητοῦσε, δέκτηκε Ἐκεῖνον ποὺ ποθοῦσε. Αὐτὸς ποὺ θὰ σήκωνε τὸ φορτίο τῶν ἀνομιῶν της καὶ θὰ διάνοιγε τὸ δρόμο πρὸς τὸν ἀπωλεσθέντα παράδεισο, βρίσκεται ἀνάμεσά της ὡς [...]

Ανακοινωθέν της τρίτης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: (περισσότερα…)

Εγκύκλιος Εκκλησίας Κύπρου για διεξαγωγή εράνου για το Λίβανο

  Πρὸς τὸ εὐσεβὲς Πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς γίναμε μάρτυρες τοῦ θρήνου, τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀπόγνωσης τοῦ πολυπαθοῦς λαοῦ τοῦ Λιβάνου, ποὺ προκάλεσεν ἡ φονικὴ ἔκρηξη στὸ λιμάνι τῆς Βηρυττοῦ μὲ πλειάδα νεκρῶν καὶ χιλιάδες τραυματιῶν καὶ ἀγνοουμένων, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀνυπολόγιστες ὑλικὲς ζημιές. Ἐκφράζουμε πρὸς τὴν Ἐκκλησία, τὴν Κυβέρνηση καὶ τὸν λαὸ τοῦ Λιβάνου τὴν ἰδιαίτερη συμπάθεια καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁλόψυχα εὐχόμαστε ὅπως ὁ Θεὸς παράσχει πλούσιους τοὺς οἰκτιρμοὺς καὶ τὶς εὐλογίες [...]

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για το Άγιον Πάσχα 2020

†ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Χάριν, εἰρήνην καί εὐλογίαν παρά τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστὸς Ἀνέστη! Κανένας δὲν περίμενε, τότε, τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης. Οὔτε οἱ ἔντρομοι μαθητές, οἱ ὁποῖοι «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων» (Ἰω. κ΄, 19) εἶχαν κλειστεῖ στὸ ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλήμ, οὔτε οἱ εὐσεβεῖς μυροφόρες πού, πηγαίνοντας στὸ μνημεῖο, διερωτῶντο  «τίς ἀποκυλίσει αὐταῖς τὸν λίθον» (πρβλ. Μκ. ιστ΄, 3), οὔτε καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι «ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον» (Μτ. κζ΄, [...]

Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου για Μνημόσυνα και άλλες Εκδηλώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου όρισε όπως τελεσθούν σε όλους τους ιερούς ναούς της νήσου πάνδημα μνημόσυνα και άλλες εκδηλώσεις ως εξής: (περισσότερα…)

Συνοδική Εγκύκλιος για το θέμα των εκτρώσεων (20 Μαρτίου 2016)

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Χάρις ὑμῖν καὶ εὐλογία παρὰ τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν. (περισσότερα…)

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για τα Χριστούγεννα 2012

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος  Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ...» (Γαλ. 4,4). Ὅταν ὁ Ἰουδαϊσμός εἶχε ἐκπέσει σέ τυπολατρία καί ὁ Ἑλληνισμός ἀδυνατοῦσε νά ἱκανοποιήσει τίς ἀνησυχίες τῶν ἐρευνητικῶν πνευμάτων, ὅταν ὁ κόσμος τῶν Καισάρων βυθιζόταν στήν ἀνηθικότητα καί ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶχε ἐντελῶς ἐξευτελιστεῖ, ἦλθε ὁ Ἀναμενόμενος. Ἐκεῖνος πού θά ἀνύψωνε τό πλάσμα του «ἐκ τῶν ζοφερῶν [...]