Ιερά Μητρόπολις Τριμυθούντος: Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής

Ιερά Μητρόπολις Τριμυθούντος: Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 30/09/2016 - 09/10/2016
Ολοήμερο

Κατηγορίες


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος λειτουργεῖ καὶ φέτος Σχολὴ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Σκο­πὸς τῆς Σχο­λῆς εἶ­ναι ἡ δι­δα­σκα­λί­α τῆς πα­τρο­πα­ρά­δο­της ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κῆς μου­σι­κῆς καὶ ἡ ἀ­νά­δει­ξη τῶν μα­θη­τῶν της σὲ Ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες καὶ μέ­λη Βυ­ζα­ντι­νῶν χο­ρῶν, χρή­σι­μων γι­ὰ τὰ ἀ­να­λό­γι­α τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καὶ ὁ­που­δή­πο­τε ἀλ­λοῦ.

Μαθήματα ἀπὸ ἔμπειρους καὶ ἄρτια ἐπιστημονικὰ καταρτισμένους μουσικοδιδασκάλους θὰ παραδίδονται στὰ χωρία Ἀθηαίνου, Δάλι, Σκαρίνου, Λύμπια, Πέρα Χωρίο, Ἀλεθρικό, Ἀναφωτία καὶ Καλαβασό. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νὰ ζητήσουν πληροφορίες ἀπὸ τὸ γραφεῖο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στὸ τηλέφωνο 22 527000, σὲ ὧρες γραφείου.

Τὰ μαθήματα στὴ Σχολὴ θὰ παραδίδονται δωρεάν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Share this post