Προσηλυτιστική δράση Καθολικών στα χωριά της Λεμεσού στα τέλη του 19ου αιώνα

Προσηλυτιστική δράση Καθολικών στα χωριά της Λεμεσού στα τέλη του 19ου αιώνα

Κωστῆς Κοκκινόφτας

Kέντρο Mελετῶν Ἱερᾶς Mονῆς Kύκκου

Kατά τή διάρκεια τοῦ 19ου αἰώνα,  Kύπρος βρέθηκε στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς ἀρκετῶν χωρῶν τῆς Eὐρώπης πού ἐπεδίωκαν τήν ἀπόσπασή της ἀπό τήν Ὀθωµανική κυριαρχία. Ἀνάµεσά τους περιλαµβανόταν καί ἡ Aγγλία, ἡ ὁποία τελικά κατάφερε νά ἀποκτήσει τό νησί, τό 1878, στό περιθώριο τοῦ Συνεδρίου τοῦ Bερολίνου, µετά ἀπό συµφωνία µέ τήν Πύλη. Ἐρείσµατα στήν Kύπρο προσπάθησε νά ἀποκτήσει καί ἡ Γαλλία, πού ἔθεσε, ἀπό τό 1840, κάτω ἀπό τήν προστασία τοῦ προξένου της στή Λάρνακα τά µέλη τῆς ὀλιγάριθµης Mαρωνιτικῆς κοινότητας πού ζοῦσαν στό νησί. Στή συνέχεια, οἱ ἐκπρόσωποί της ἀναζήτησαν πληροφορίες γιά τούς Λινοβάµβακους, δηλαδή τούς Kρυπτοχριστιανούς κατοίκους τῆς Kύπρου, προφανῶς γιά νά τούς προσηλυτίσουν στό Kαθολικό δόγµα καί νά τούς χρησιµοποιήσουν ὡς προγεφύρωµα τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς της. Ἀπό ἐπιστολή, ἡµεροµηνίας 20 Δεκεµβρίου 1863, τοῦ ὑποπρόξενου τῆς Γαλλίας στή Λεµεσό, Γεωργίου Ἀκάµα, πληροφορούµαστε ὅτι ὁ τελευταῖος διεξήγαγε τήν περίοδο αὐτή σχετική ἔρευνα, τήν ὁποία θά ὑπέβαλλε στόν προϊστάµενό του, µετά τήν ὁλοκλήρωσή της. Δυστυχῶς, στά ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου τοῦ Γαλλικοῦ προξενείου, πού µελετήθηκαν ἀπό τόν Λαρνακέα ἱστοριοδίφη Nεοκλῆ Kυριαζῆ, δέν ἔχει ἐπισηµανθεῖ ὁτιδήποτε ἄλλο γιά τό σχετικό ζήτηµα. Erναι γνωστό, ὅµως, ὅτι στήν ἐπαρχία Λεµεσοῦ ὑπῆρχαν ἀρκετά χωριά µέ Kρυπτοχριστιανούς κατοίκους, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους ἐπέστρεψαν στήν πίστη τῶν πατέρων τους, µετά τήν ἔκδοση τῶν µεταρρυθµιστικῶν διαταγµάτων Xάττι Σιερίφ τοῦ 1839 καί Xάττι Xουµαγιούν τοῦ 1856, καί, κυρίως, µετά τήν καθεστωτική ἀλλαγή τοῦ 1878.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Print Friendly

Share this post