Εορτολόγιον 2010 της Εκκλησίας Κύπρου

Εορτολόγιον 2010 της Εκκλησίας Κύπρου

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐλογίαις τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ..Χρυσοστόμου καὶ τῶν Πανιερωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Ἁγίων Συνοδικῶν, ἐκυκλοφόρησε τὸ νέον Ἑορτολόγιον 2010 τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Τοῦτο, πέραν τῶν τυπικῶν διατάξεων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, εἶναι συμπεπληρωμένον καὶ ἐμπλουτισμένον καὶ διὰ νέων στοιχείων, ἀφορώντων τόσον εἰς τὴν διοικητικὴν δομὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅσον καὶ εἰς τὴν λοιπὴν Ὀρθοδοξίαν.

Ἀναμφιβόλως, τὸ ὀκτακοσίων (800) σελίδων πλουσιώτατον περιεχόμενον αὐτοῦ καθιστᾷ τὸ Ἑορτολόγιον σημαντικὸν βοήθημα οὐχὶ μόνον διὰ τοὺς Ἐφημερίους καὶ τοὺς Ἱεροψάλτας, ἀλλὰ καὶ δι’ ἅπαν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς καὶ διὰ τοὺς ἀποδήμους ἡμῶν.

Σημειοῦται ὅτι, ἐντολῇ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου, τὴν εὐθύνην καὶ τὸν συντονισμὸν διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ Ἑορτολογίου 2010 ἀνέλαβεν, μετὰ πολλῆς ἀγάπης καὶ ζήλου, ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος  Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι διὰ τὴν ἀπόκτησιν αὐτοῦ δύνανται νὰ ἀπευθύνωνται πρὸς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου «ΤΟ ΦΩΣ» (ὁδὸς Κοραὴ 20-26, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τηλ. 22 430 301), τὸ ὁποῖον ἀνέλαβε καὶ τὴν κεντρικὴν διάθεσιν τούτου. Τιμὴ πωλήσεως: δέκα (10) εὐρώ.

Φρῖξος Κλεάνθους
Διευθυντής Ἀρχιεπισκοπικοῦ Γραφείου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post