Πραγματοποιήθηκε Υποδοχή Λειψάνων από τον Μητροπολίτη Κυρηνείας

Πραγματοποιήθηκε Υποδοχή Λειψάνων από τον Μητροπολίτη Κυρηνείας

Τὴν παρελθοῦσαν Παρασκευὴν, 20ην Νοεμβρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε κατά τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑπσερινοῦ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τὴν Κοκκινοτριμιθιὰ, συμπαραστατούμενος ὑπὸ κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως. Πρὸ τοῦ πέρατος τῆς Ἀκολουθίας ὁ Πανιερώτατος ὡμίλησε πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, ἀναφερθεὶς εἰς τὸ πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τὴν ἐπομένην 21ην Νοεμβρίου ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἴδιον πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν.

Τὸ ἑσπέρας ὑπεδέχθη εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς ἀποτμήματα λειψάνων τῶν ἐξὴς Ἁγίων: Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, Ἁγίου Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου, Ἁγίου Σοφιανοῦ Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως, Ἁγίου Βλασίου Ἀκαρνάνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ὁσίου Παϊσίου (Παναγῆ) τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, Ὁσίου Λεοντίου ἐκ Στεμνίτσης, ἐκ τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων Κρήτης, ἐκ τῶν Ἁγίων ἑπταρίθμων Φωτιστῶν τῶν Σλάβων. Τὴ λειψανοθήκη ἐκόμισε ὁ ἐκ Πατρῶν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Ν. Πέττας, κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος Καὶ Μεγαλοπόλεως καὶ τὰ ὁποῖα θὰ εὐρίσκονται εἰς τὸ ἐξὴς τεθησαυρισμένα έν τῷ Κειμηλιαρχείῳ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας. Ἡ λειψανοθήκη αὔτη ἦν ποτὲ κτῆμα τοῦ εὐλαβεστάτου π. Νικολάου Πέττα.

Ἀκολούθως  ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ πρὸ τῆς ἀπολύσεως ἀφοὺ ηὐχαρίστησεν τὸν π. Νεκτάριον Πέτταν διὰ τὴν εὐγενικὴν χειρονομίαν αὐτοῦ καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν αὐτοῦ νὰ δωρήσουν τὴ λειψανοθήκη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας, ἀνεφέρθη εἰς τὴν μεγάλην σημασίαν τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων μας, ὡς ζωντανῶν μαρτυριῶν ἁγιότητος, ἀλλὰ καὶ ὡς πηγῆς ἰάσεων καὶ παραμυθίας πρὸς κάθε πιστὸν καὶ ὄπως αὐτὰ κατήχοντο ὑπὸ τοῦ ἁγιασμένου λεϋιτικοῦ ζεύγους Πέττα, καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν προσηύχοντο οὐχί μόνο διὰ τὰ τέκνα αὐτῶν ἀλλὰ καὶ διὰ πάντας τοὺς πάσχοντας ἀδελφοὺς, ἔτσι καὶ σήμερον θὰ καταφεύγουμε πρὸς τοὺς Ἁγίους μας ἐκζητοῦντες ταὶς αὐτῶν πρεσβείαις.

Τὴν Κυριακὴν 22αν Νοεμβρίου ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἐκκλησιάσθησαν ἡ ὁσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου καὶ Ἁγίου Φανουρίου Τρικόρφου Φωκὶδος Γερόντισσα Μόνικα, μετὰ συνοδείας, ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητῆς καὶ πρώην Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ὁ ἔντιμος κ. Χριστάκης Μελετιές, κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιᾶς καὶ πλῆθος πιστῶν. Τὸν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ κ. Μιχαὴλ Τρίτος, ἀναφερθείς εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου σὲ συνδυασμὸν με τὴν εὐλογίαν τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων μας. 

Ὁ Πανιερώτατος πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὡμίλησε πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα καὶ ἀφοὺ ηὐχαρίστησεν διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν τὸν π. Νεκτάριον Πέτταν, περιεκόσμησεν αὐτὸν διὰ τοῦ Σταυροῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, ὅστις ἀποτελεῖ κειμηλιακὸν ἀντίγραφον ἐκ τῶν «Θησαυρῶν τῆς Λάμπουσας».

Τέλος, ὁ Πανιερώτατος διένειμε τὸ ἀντίδωρον εἰς τοὺς πιστοὺς.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας τῆς Ἱ. Μ. Κυρηνείας

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post