Πασχαλινές προσευχές

Πασχαλινές προσευχές

Πασχαλινές   προσευχές

================== 

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν 

θανάτῳ θάνατον πατήσας
 καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
 ζωήν χαρισάμενος.

Ο  Χριστός αναστήθηκε
το θάνατο νικώντας με το θάνατό του
χαρίζοντας τη ζωή
 σε όλους τους νεκρούς.

==================

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν,τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν καί τήν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν˙ σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν˙ ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διά παντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον ὑμνοῦμεν τήν Ἀνάστασιν αὐτοῦ˙ Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι΄ἡμᾶς θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

 

Αφού αξιωθήκαμε να δούμε την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον Άγιο Κύριον Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος. Τη Σταύρωσή σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε, διότι συ είσαι ο Θεός μας. Άλλο Θεό εκτός απο Εσένα εμείς δεν ξέρουμε, Εσενα μόνον αναγνωρίζουμε και ομολογούμε. Εμπρός όλοι οι πιστοί, ας προσκυνήσουμε την αγία Ανάσταση του Χριστού. Αυτός με τη Σταύρωσή του έφερε χαρά σ όλο τον κόσμο. Παντοτινά ευλογούμε τον Κύριο και υμνούμε την Ανάστασή του. Σταυρώθηκε για χάρη μας και με το θάνατό του νίκησε και εξαφάνισε το θάνατο.

==================

Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου, καθώς προεῖπεν,

 ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος

Ο Ιησούς αναστήθηκε από τον τάφο, καθώς προείπε,
και έδωσε σε μας  την αιώνια ζωή
κι απέραντη ευσπλαχνία.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post