ΙΑ΄ Συνάντηση εκπροσώπων των Εκκλησιαστικών Περιφερειών και Μονών στο Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου

ΙΑ΄ Συνάντηση εκπροσώπων των Εκκλησιαστικών Περιφερειών και Μονών στο Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα, η ΙΑ΄ Συνάντηση των εκπροσώπων των Εκκλησιαστικών Περιφερειών και Μονών στο Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Μητροπόλεων, Επισκοπών και Μονών καθώς και συνεργάτες του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Στη συνάντηση προσκλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αλληλοενημέρωση και προώθηση του θέματος των Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων, καρπό της συνεργασίας του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου και της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ενημέρωσε για τις ενέργειες που έγιναν τους τελευταίους μήνες για προώθηση των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων και γενικά του Θρησκευτικού Τουρισμού. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες, τα έργα που προωθήθηκαν ή έγιναν, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στις περιφέρειές τους. Γενική διαπίστωση είναι ότι ο Θρησκευτικός Τουρισμός αναπτύσσεται στην Κύπρο αρκετά, με πιθανότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ότι οι επενδύσεις σ΄ αυτόν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές.

Ο Θεοφιλέστατος, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και συνεργάτες του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων ενημέρωσαν για το Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων, το οποίο εφαρμόζεται για τέταρτη σχολική χρονιά με ιδιαίτερη επιτυχία. Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, σ’ αυτό συμμετείχαν 38 λύκεια, τεχνικές σχολές και γυμνάσια, τα οποία παρουσίασαν 43 εργασίες σε επτά Ημερίδες. Γενική διαπίστωση ότι τόσο το περιεχόμενο των εργασιών όσο και ο τρόπος παρουσίασης ήταν υψηλού επιπέδου. Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, οπότε θα αξιολογηθεί για τυχόν βελτιώσεις.

Ακολούθησε ενημέρωση για τη συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και άλλους φορείς του Τουρισμού του τόπου, καθώς και για την προγραμματιζόμενη προσκυνηματική κρουαζιέρα του Γραφείου και άλλες δραστηριότητες.

Τόσο το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων όσο και εκπρόσωποι Εκκλησιαστικών Περιφερειών ενημέρωσαν για τις εκδόσεις τους, παρουσίασαν και διένειμαν διάφορα έντυπα.

Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας και τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα, όπου έγινε ξενάγηση από εφημέριους των ναών.

Τη Συνάντηση φιλοξένησε η Ιερά Μητρόπολις Κιτίου, με τις ευλογίες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στους συμμετέχοντες.

 

Εκ του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

 


 

11th Meeting of the representatives of Ecclesiastical Regions and Monasteries at the Synodical Office of Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus

 

On Thursday, 23 May 2019, took place the 11th Meeting of the representatives of Ecclesiastical Regions and Monasteries at the Synodical Office of Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus, at the Cultural Center of the Holy Monastery of Agios Georgios Kontos in Larnaca. Representatives of the Holy Archbishopric of Cyprus, Metropolises, Bishoprics and Monasteries as well as partners of the Pilgrimage Tours Office attended the meeting. At the meeting were invited and attended representatives of the Department of Secondary General Education of the Ministry of Education and Culture for mutual information and promotion of the issue of Student Religious Tours, i.e. the fruit of cooperation between the Office of Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus and the Department of Secondary General Education of the Ministry of Education and Culture.

The President of the Office of Pilgrimage Tours, Bishop of Mesaoria, Gregorios, welcomed the participants and informed them about the actions that have taken place over the last few months to promote Pilgrimage Tours and the Religious Tourism in general. Afterwards, the representatives briefed on the activities, the projects promoted or completed, as well as the problems they faced in their regions. It is a general finding that Religious Tourism is developing in Cyprus quite a lot, with the possibility of further development and that the investments in it are very efficient.

His Grace, the representatives of the Ministry of Education and Culture and the collaborators of the Pilgrimage Tours Office informed about the Schedule of the Student Religious Tours, which is being applied for the fourth school year with great success. During the school year 2018-2019, it was noted a participation of 38 lyceums, technical schools and gymnasiums, which presented 43 papers in seven workshops. Overall, both the content of the work and the presentation were of a high standard. The Program will be implemented in the next school year, so it will be evaluated for any improvements.

Afterwards, took place a briefing on the collaboration with the Deputy Ministry of Tourism and other local tourism agencies, as well as on the planned pilgrimage cruise of the Office and other activities.

Both the Office of Pilgrimage Tours and the representatives of Ecclesiastical Regions informed about their publications, presented them and distributed some of them.

The participants visited the Holy Church of Panagia Chrysopolitissa and the Holy Church of St. John the Theologian in Larnaca, where they were guided by priests of the two churches.

The meeting was hosted by the Holy Metropolis of Kition, with the blessings of the Metropolitan of Kition, Chrysostomou, who offered lunch to all the participants.

 

From the Office of Pilgrimage Tours

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post