Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος χειροτονεί πρεσβύτερο τον νυν Επίσκοπο Λεόντιο στην Ι. Μονή Αγ. Νεοφύτου (1976)

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος χειροτονεί πρεσβύτερο τον νυν Επίσκοπο Λεόντιο στην Ι. Μονή Αγ. Νεοφύτου (1976)

Παρακολουθήστε πιο κάτω ακουστικό απόσπασμα από τη χειροτονία εις πρεσβύτερο του νυν Επισκόπου Χύτρων κ. Λεοντίου από τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο το 1976, στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Βιογραφικό Σημείωμα Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χύτρων κ. Λεοντίου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος ἐγεννήθη τὴν 7ην Αὐγούστου 1946 εἰς Ἅγιον Ἑρµόλαον Κυρηνείας. Τὸ 1958, ὁλοκληρώσας τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν εἰς τὸ δηµοτικὸν τῆς γενετείρας του, προσελήφθη ὡς δόκιµος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νεοφύτου. Μετὰ τριετῆ δοκιµασίαν εἰς τὴν Μονὴν ἐνεγράφη εἰς τὸ Γυµνάσιον Πάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπεφοίτησε τὸ 1967. Τὸ ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπηρέτησεν ἐπὶ πενταετίαν ὡς ἔφορος τῆς Μονῆς. Τὸ 1972 ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. Περατώσας τὰς σπουδάς του τὸ 1976, ἐχειροτονήθη εἰς πρεσβύτερον καὶ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιµανδρίτην ὑπὸ τοῦ ἀοιδίµου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄. Μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ἡγουµένου Χρυσοστόµου εἰς Μητροπολίτην Πάφου, ἡ µοναστικὴ ἀδελφότης ἐξέλεξεν ὁµοφώνως τὸν Ἀρχιµανδρίτην Λεόντιον ὡς νέον Ἡγούµενον τῆς Μονῆς. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἔγινε τὴν 5ην Μαρτίου 1978 ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου Α΄.

Τὴν 22αν Μαΐου 2007 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπος μὲ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Χύτρων καὶ τὴν 24ην Ἰουνίου ἔγινε ἡ χειροτονία καὶ ἡ ἐνθρόνισίς του εἰς τὸ καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόµου Β΄.

Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 18 Ἰουνίου.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post