Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 9 Ιανουαρίου 2022

Ιησους

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 9 Ιανουαρίου 2022

O Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην Παλλουριώτισσα.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στο συνοικισμό Κόκκινες Στροβόλου.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυδώρου στο Καϊμακλί.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Μετοχίου Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Τριφύλλιος Ονησιφόρου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης στο Κοιλάνι.

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

     5 Ιανουαρίου 2022

******************

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Εφεσ. δ΄ 7-13

7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,

Νεοελληνική Απόδοση

7 Εις τον καθένα δε από ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και αι δωρεαί, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. (Ας μη υπάρχουν, λοιπόν, ζηλοφθονίαι μεταξύ σας, διότι τα χαρίσματα είναι δώρα του Θεού, δια την εξυπηρέτησιν όλων). 8 Ακριβώς, διότι ο Χριστός ο ίδιος διανέμει τα χαρίσματα, (στον ψαλμ.67,στιχ.19,τον οποίον ελευθέρως αποδίδει ο Παύλος) λέγει η Γραφή. “Οταν ανέβη δια της αναλήψεως του υψηλά στους ουρανούς επήρε αιχμαλώτους του και ηλευθέρωσεν εκείνους, τους οποίους εκρατούσε δούλους του ο διάβολος και έδωκε δώρα και χαρίσματα στους ανθρώπους”. 9 Αυτό δε που λέγει η Γραφή, ότι ανέβη, τι άλλο συμαίνει, παρά ότι προηγουμένως είχε κατεβή ο σταυρωθείς Κυριος εις τα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή κάτω στον Αδην; 10 Ο Χριστός, ο οποίος κατέβη μέχρι και του Αδου, αυτός είναι που ανέβη επάνω επό όλους τους ουρανούς, δια να γεμίση έτσι με την παρουσίαν του και τα χαρίσματά του τα πάντα. 11 Αυτός, λοιπόν, εμοίρασε τας δωρεάς του και έτσι ανέδειξε και έδωκεν εις την Εκκλησίαν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, που θα αναλύουν τα λόγια του Θεού και θα προλέγουν τα μέλλοντα, άλλους δε κήρυκας του Ευαγγελίου, άλλους ποιμένας και διδασκάλους, οι οποίοι θα καθοδηγούν ένα έκαστον και όλους μαζή τους Χριστιανούς. 12 Και όλα αυτά προς τον σκοπόν να οικοδομούνται και να προοδεύουν εις την κατά Χριστόν ζωήν οι πιστοί, να εκτελήται άρτια και αρμονικά το έργον της διακονίας, ώστε να οικοδομείται συνεχώς η Εκκλησία, η οποία είναι σώμα Χριστού, 13 μέχρις ότου καταλήξωμεν όλοι εις μίαν και την αυτήν πίστιν, χωρίς διαφοράς και αντιθέσεις, εις την βαθείαν γνώσιν του Υιού του Θεού, εις τέλειον άνδρα, από απόψεως πνευματικής σοφίας και αρετής, στο μέτρον της πνευματικής ηλικίας και της πλήρους ηθικής τελειότητος, δια να ολοκληρωθώμεν και αποτελέσωμεν έτσι το σώμα του Χριστού.

 

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ματθ. δ΄ 12-17

12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ· 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Νεοελληνική Απόδοση

12 Οταν δε ο Ιησούς ήκουσεν ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγήν του Ηρώδου Αντίπα και ερρίφθη στην φυλακήν, ανεχώρησεν από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν. 13 Και αφού εγκατέλειψε την Ναζαρέτ, ήλθεν και εγκατεστάθη εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κτισμένη εις την παραλίαν της Γεννησαρέτ, εις τα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. 14 Και εξεπληρώθη έτσι αυτό, που είχε προείπει ο προφήτης Ησαΐας λέγων· 15 “Η περιοχή της φυλής Ζαβουλών και η περιοχή της φυλής Νεφθαλείμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης της Γεννησαρέτ και προς ανατολάς του Ιορδάνου, η Γαλιλαία η γεμάτη από εθνικούς, 16 ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της θρησκευτικής αγνοίας και πλάνης, είδε πνευματικόν φως μέγα, τον Χριστόν, και εις αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικώς εις την χώραν, που την σκαπάζει καταθλιπτικόν το πυκνότατον σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου, ανέτειλε και έλαμψε φως από τον ουρανόν”. 17 Από τότε πλέον ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη δημοσία και να λέγη· “μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η βασιλεία των ουρανών, η πνευματική και αγία ζωή της λυτρώσεως και της μακαριότητος”.

***************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

(Ματθ. δ΄ 12-17) (Εφεσ. δ΄ 7-13)

Η ευλογημένη καρποφορία

«ο καταβάς αυτός εστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ίνα πληρώση τα πάντα»

Η Κυριακή μετά τα Φώτα, όπως ονομάζεται η σημερινή, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Περιτομή, Θεοφάνεια). Με τα ιερά αναγνώσματα, αλλά και με τον πλούτο της υμνολογίας της, η Εκκλησία μάς καλεί να προσεγγίσουμε βιωματικά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, όπως αυτό εναργώς συμπυκνώνεται στο νόημα των ημερών. Ειδικότερα, το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας περιστρέφεται σαφώς γύρω από δύο πόλους: α) στο σωτήριο έργο της Ενανθρώπησης του Θεού – Λόγου («ο καταβάς αυτός εστι και ο αναβάς») και β) στην καρποφορία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, με την ανάδειξη αγιασμένων μορφών που θεμελιώνουν με τη ζωή και το παράδειγμά τους το Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίζονται, βέβαια,  μόνο στους ποιμένες και τους διδασκάλους, αλλά επεκτείνονται σε κάθε μέλος της Εκκλησίας που βαπτίζεται και χρίεται, εντασσόμενο ως νέα ύπαρξη στο Σώμα του Χριστού.

Ο απόστολος Παύλος γράφοντας στους Εφεσίους, θεμελιώνει την προσφορά των χαρισμάτων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στο κοσμοσωτήριο γεγονός της Σάρκωσης του Κυρίου, με αναφορά και στην Ανάληψή του, που προτυπώνεται σε συγκεκριμένο ψαλμικό χωρίο (Ψαλμ. 67, 18). Ανακεφαλαιώνεται στο περιεχόμενό του χωρίου αυτού η Γέννηση, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου, γεγονότα στα οποία συνοψίζεται όλο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου

Η προς Θεό άνοδος

Είναι σημαντική η αναφορά του Παύλου στο γεγονός της Ανάληψης, της ανάβασης του Κυρίου στους ουρανούς, η οποία προϋποθέτει την κατάβαση του στη γη. Πρόκειται για τη «θεία συγκατάβαση» που φανερώνει την ταπείνωση του Θεού. Πραγματικά, ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο όχι τόσο μέσα από την παντοδυναμία του, όσο μέσα από την ταπείνωσή του, που συνιστά και τον τρόπο φανέρωσης της Τριαδικής κοινωνίας αγάπης. Με την κένωσή του, λαμβάνοντας μορφή δούλου, ο Χριστός φανέρωσε στον κόσμο τον πλούτο της αγάπης του. Οι Πατέρες της Εκκλησίας με την πνευματική διείσδυσή τους στο βάθος των νοημάτων, μιλούν για «ακένωτον κένωσιν» του Χριστού. Ο άγιος Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σημειώνει: «Κατεβαίνει μεν εις την σάρκωσιν ως Θεός, ανίσταται δε ως Θεός.» Αυτή την κατάδυση ο Κύριος την έδειξε με την Βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην υμνολογία της εορτής των Θεοφανείων: «Διά της καταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται». Ειδικότερα, ο Χριστός εφοδιάζει τον άνθρωπο με όλα τα χαρίσματα και τις δωρεές του, όταν τον καλεί να ενταχθεί ως νέα ύπαρξη στην πραγματικότητα της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα διά των μυστηρίων του αγίου Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Με το άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος γνωρίζει την πνευματική αναγέννησή του και του προσφέρεται εν Χριστώ η δυνατότητα να περιπατήσει εν καινότητι ζωής, «του μηκέτι δουλεύειν τη αμαρτία». Διευκρινίζεται ξεκάθαρα ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προσφέρονται με βάση το μέτρο του Χριστού, δηλαδή εξαρτάται από το βαθμό λειτουργίας της βούλησης του ανθρώπου. Το κλειδί για την πορεία της εν Χριστώ τελείωσης, είναι τελικά η καλή θέληση που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι βασικό στοιχείο που σέβεται πάντα η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο.

Προσφορά αγιότητας

Η καλή διάθεση και θέλησή του ανθρώπου, ως προϋπόθεση σωτηρίας του, ανοίγει τους ορίζοντες για την πνευματική του προκοπή και ανάβαση. Τα χαρίσματα στην Εκκλησία δεν προσφέρονται ούτε αδιάκριτα ούτε άσκοπα. Αντίθετα, προσφέρονται για να οδηγούν στην αγιότητα. Δεν είναι τυχαίο που η πορεία του κάθε ανθρώπου στην Εκκλησία δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά ανάγεται πάντα «εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον». Ο έσχατος σκοπός των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι η μεταποίηση του ανθρώπου σε αγιασμένη ύπαρξη. Πρόκειται για την χάρη που του προσφέρεται για να βαδίσει από το «κατ’ εικόνα Θεού» στο «καθ’ ομοίωσιν», στη θέωση, σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή η ευλογημένη πορεία πραγματώνεται με την αξιοποίηση των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί αδελφοί, τα χαρίσματα και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνει ο κάθε άνθρωπος στη βάπτισή του και στο μυστήριο του χρίσματος, προσφέρονται «εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού», της Εκκλησίας και όχι βέβαια προς ικανοποίηση εγωιστικών και ατομικών διαθέσεων. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι πνευματική πορεία και όχι ατομικό κατόρθωμα. Επιτυγχάνεται με την χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος υπό την προϋπόθεση της δεκτικότητας στην προσφορά της αγάπης του Κυρίου. Αυτό έπραξαν και όλοι οι άγιοι που κοσμούν το ευλογημένο στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού, όπως ο Πολύευκτος ο μάρτυρας και ο Ευστράτιος, ο όσιος, οι οποίοι πρόσφεραν τη ζωή τους θυσία στην αγάπη του Θεού. Γι αυτό, άλλωστε, και τους τιμούμε σήμερα. Με τα χαρίσματα που έλαβαν μέσα στην Εκκλησία, καταξιώθηκαν να γίνουν μάρτυρες Χριστού και να φθάσουν στις πιο ψηλές πνευματικές κορυφογραμμές.  Ας ακολουθήσουμε κι εμείς το άγιο παράδειγμα τους.

 

Χριστάκης Ευσταθίου,

Θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post