Περιοδικό «Παρέμβαση Εκκλησιαστική»

Παρέμβαση Εκκλησιαστική. Ιανουαρίου – Μαρτίου 2010

Διαβάστε το περιοδικό "Παρεμβάσης Εκκλησιαστικές" Τεύχος 10ο  Της Μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας Zωοδότα Ἕνας ὑπέροχος καὶ κατανυκτικὸς ὕμνος, ὁ ὁποῖος ψάλλεται στὸν Ὄρθρο τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, βάζει στὰ στόματα ὅλων μας τὰ ἑξῆς ἱκετευτικὰ λόγια: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα• ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν Σου, ναόν φέρον τοῦ σώματος ὅλον ἐσπιλωμένον• ἀλλ’ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ Σου ἐλέει». Ἀπ’ τὸ περιεχόμενο τοῦ ὕμνου αὐτοῦ γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἔχει ὡς ἀπώτερο σκοπὸ νὰ παρακινήσει τοὺς πιστοὺς στὴ μετάνοια, παρέχοντας ὅλα τὰ μέσα ποὺ συντελοῦν [...]