Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Νεαπόλεως

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος

Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Νεαπόλεως

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος ἐγεννήθη τὴν 16ην Ἀπριλίου 1966 εἰς τὸ χωρίον Πέρα Ὀρεινῆς Λευκωσίας. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του ἀπὸ τὸ Λύκειον «Ἐθνομάρτυρος Κυπριανοῦ» Στροβόλου τὸ 1984, ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτικήν του θητείαν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπελύθη τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1986. Ἀκολούθως ἐσπούδασεν εἰς τὸ Τμῆμα Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του τὸ 1990, συνέχισε τὰς σπουδάς του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπεφοίτησε τὸ 1994. Ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Κύπρον καὶ ὑπηρέτησεν ὡς καθηγητὴς εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σχολὴν «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1995 ἐγκατεβίωσεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Μαχαιρᾶ. Τὴν 15ην Αὐγούστου 1998 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ Πανεριωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου.

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1999, κατόπιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ. Ἀθανασίου εἰς Μητροπολίτην Λεμεσοῦ, συνώδευσεν αὐτὸν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ. Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1999 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, τὸν Μάρτιον τοῦ 2000 προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καὶ τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2001 εἰς πνευματικὸν ὑπὸ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας του εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ, ὑπηρέτησεν ὡς λειτουργὸς τῶν ἱερῶν ναῶν τῶν κοινοτήτων Πάνω Πλατρῶν, Κάτω Ἀμιάντου καὶ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ καὶ ὡς πνευματικὸς εἰς Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς πόλεως Λεμεσοῦ. Ἐπίσης ὑπηρέτησεν ὡς Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Σολομῶντος Παναγίδη, κατὰ τὴν περίοδον 2000-2006. Ὑπῆρξεν ἱδρυτικὸν μέλος καὶ Πρόεδρος τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἔρευνας καὶ Ἐκπαιδεύσεως, κατὰ τὰ ἔτη 2004-2007, καὶ ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου Μνημείων καὶ Κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

Τὴν 5ην Ὀκτωβρίου 2007, εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μετὰ ἀπὸ πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, ἐξελέγη ὡς βοηθὸς Ἐπίσκοπός του ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Χωρεπισκόπου Νεαπόλεως. Ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἐγένετο τὴν 27ην Ὀκτωβρίου.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 26 Φεβρουαρίου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post