Α΄Λειτουργικό Συνέδριο: «Η Ορθόδοξη Λειτουργική Παράδοση στην Κύπρο μέσα από τις πηγές»

Α΄Λειτουργικό Συνέδριο

Α΄Λειτουργικό Συνέδριο: «Η Ορθόδοξη Λειτουργική Παράδοση στην Κύπρο μέσα από τις πηγές»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

Ἔχουν ἀρχίσει ἀπὸ τὸ πρωὶ οἱ ἐργασίες τοῦ Α’ Λειτουργικοῦ Συνεδρίου, ποὺ ὀργανώνει ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λατρείας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Κύπρου, τὸ ὁποῖο θὰ περατωθεῖ αὔριο τὸ μεσημέρι. Τὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεών της ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ἔχει θέμα  «Ὀρθόδοξη λειτουργικὴ παράδοση στὴν Κύπρο μέσα ἀπὸ τὶς πηγές». Τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου προοιμίασαν ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, τὸν ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Κύπρου κ. Κώστα Καδῆ, τὸν ὁποῖο ἀνέγνωσε ἡ ἐπιθεωρήτρια κ. Ἐλιάνα Χατζηιωάννου, καὶ ἡ Ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λατρείας Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.

Στὴ βαρυσήμαντη αὐτὴ εἰσαγωγική του ὁμιλία, ὁ Μητροπολίτης Μόρφου εἶπε μεταξὺ ἄλλων: ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λατρείας “ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα τῆς λατρείας σὲ ὅλες του τὶς πτυχές: τόσο ὡς θέμα τυπικῆς τάξεως, ὅσο καὶ ὡς θέμα οὐσίας, δηλαδὴ θεολογίας. Καὶ ὅταν λέγω θεολογίας, δὲν ἐννoῶ μόνο τὴ διατήρηση τῆς σύνδεσης μὲ τὴν κοινὴ παράδοση τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴ διαφύλαξη μιᾶς ἰδιάζουσας λατρευτικῆς ταυτότητος, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς εὐλάβειας τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς Κύπρου, ὅπως διαμορφώθηκε μέσα ἀπὸ τὴ μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴ γεωγραφικὴ θέση, στὴν ὁποία μᾶς ἔταξε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐπιτροπή, λοιπόν, κινεῖται ταυτόχρονα σὲ δύο ἄξονες: ἀφ’ ἑνός, πρὸς τὸ κοινὸν καὶ τὸ ὅμοιον, τὸ ταυτόν, δηλαδὴ τὴν ἑνιαία ἀποστολικὴ παράδοση καὶ ἐμπειρία τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἴμαστε κοινωνοί ἀφ’ ἑτέρου, πρὸς τὸ ἰδιάζον, πρὸς ὅ,τι ἔχει ἀποθέσει ἡ τοπικὴ εὐλάβεια καὶ λατρευτικὴ εὐαισθησία τῶν Κυπρίων στὴ λατρευτικὴ τάξη, ὡς ἀπόσταγμα αἰώνων βιώσεως καὶ μετοχῆς ἑνὸς συγκεκριμένου λαοῦ στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ”.

Τὸ πρῶτο στὸ εἶδος του σημαντικώτατο τοῦτο Συνέδριο, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ ἐξέχοντες εἰδήμονες στὸν τομέα τῆς Λειτουργικῆς καὶ τῆς Ἱστορίας, ἀναμένεται νὰ συμβάλει στὴν ἀνάδειξη τοῦ ἀρχαίου λειτουργικοῦ πλούτου τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἔναρξη σοβαροῦ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου ἐπὶ τῶν πηγῶν τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας τῆς Νήσου τῶν Ἁγίων.

Προσφώνηση του Μακαριωτάτου στο Α΄Λειτουργικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Κύπρου

http://churchofcyprus.org.cy/5560

*************************************************

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ»
(30-31.05.2014)

Μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λατρείας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Κύπρου διοργανώνει τὸ πρῶτο Λειτουργικὸ Συνέδριο, μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Λειτουργικὴ Παράδοση στὴν Κύπρο μέσα ἀπὸ τὶς Πηγές». Τὸ Συνέδριο αὐτό, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ,  θὰ λάβει χώρα τὴν Παρασκευὴ 30η καὶ τὸ Σάββατο 31η Μαΐου 2014 καὶ σκοπὸ ἔχει τὴν οὐσιαστικὴ μελέτη τῆς Ὀρθόδοξης Λειτουργικῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου μέσα ἀπὸ τὶς ποικίλες χειρόγραφες πηγές της καὶ τὴν παρουσίαση τῶν σχετικῶν ἐπιστημονικῶν πορισμάτων.

Στὸ πλαίσιο τοῦ σημαντικοῦ τούτου Συνεδρίου, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ διάφορες χῶρες, θὰ ἀνιχνευθοῦν ἀρχικὰ καὶ θὰ καταδειχθοῦν οἱ πνευματικοὶ προσανατολισμοὶ τῆς μεγαλονήσου καὶ οἱ σχέσεις της πρὸς τὰ μεγάλα λειτουργικὰ κέντρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κωνσταντινούπολη, Ἱεροσόλυμα, Ἀντιόχεια, Ἀλεξάνδρεια), μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα καὶ κριτικὴ παρουσίαση τῶν κυπριακῆς προελεύσεως, ἀγνώστων στὴν πλειονότητά τους, χειρογράφων λειτουργικῶν πηγῶν καὶ σχετικῶν ἐντύπων.

Τὸ ἐν λόγῳ Συνέδριο πιστεύουμε ὅτι θὰ ἀποτελέσει τὴν ἀφετηρία γιὰ μία βαθύτερη μελέτη, ἐπίγνωση, ὀρθὴ ἀποτίμηση, ἀνάδειξη καὶ ἀξιοποίηση τοῦ ἀρχαίου λειτουργικοῦ πλούτου τῆς κατὰ Κύπρον Ἐκκλησίας, βαρυσήμαντης κληρονομίας αἰώνων.

Γραμματεία Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς Λατρείας

 

Έκθεση φωτογραφιών

Print Friendly, PDF & Email

Share this post