Εγκύκλιος Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα για ενίσχυση των αδελφών μας στην Ελλάδα

Εγκύκλιος Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα για ενίσχυση των αδελφών μας στην Ελλάδα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρὸς τοὺς αἰδεσιμωτάτους Ἱερεῖς, τοὺς εὐλαβεστάτους Διακόνους, τοὺς ἀξιοτίμους Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους καὶ ὅλο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Τριμυθοῦντος.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται. Εἰσερχόμαστε στὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν περίοδος πνευματικοῦ ἀγώνα, δηλ. μετανοίας, συγχώρησης, νηστείας, προσευχῆς καὶ ἐλεημοσύνης.

Ἡ πρώτη λέξη στὸ κήρυγμα τόσο τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου, ὅσο καὶ τοῦ Ἰδίου τοῦ Ἰησοῦ ἦταν τό ‹‹μετανοεῖτε››. Μὲ μία κραυγὴ μετανοίας, ἐπίσης, ἀρχίζει ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου ποὺ διανθίζεται ἀπὸ νηστεῖες καὶ ἀκολουθίες, ἀλλὰ πρώτιστα ἀπὸ τό ‹‹Κύριε ἐλέησον››, τὸ ὁποῖο ἀναπέμπεται κατὰ τριάδες, κατὰ δωδεκάδες καὶ κατὰ σαραντάδες.

Ἀναφερόμενοι στὴ μετάνοια δὲν ἐννοοῦμε, ἀσφαλῶς, τὴ στιγμιαία μεταμέλεια ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποδεχθεῖ ὅτι σὲ κάποια δεδομένη περίπτωση ἔσφαλλε. Πρόκειται γιὰ κάτι βαθύτερο, καθαρὰ πνευματικό, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἔφεση τῆς ψυχῆς νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ταυτόχρονη συναίσθηση ὅτι ἡ προσωπικὴ καὶ ψυχική μας ἀκαταστασία καὶ ἀκαθαρσία δὲν ἐπιτρέπει αὐτὴ τὴ συνάντηση. Ἡ συναίσθηση αὐτή, ὅταν μετουσιωθεῖ σὲ ἀπόφαση, ὁδηγεῖ σὲ ἀλλαγὴ νοοτροπίας καὶ κατ’ ἀκολουθία τρόπου ζωῆς, δηλαδὴ σὲ μετάνοια.

Ἡ μετάνοια, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές, συνιστᾶ τρόπο ζωῆς καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὅπως κανεὶς καθημερινὰ προσεύχεται ἢ ἀσκεῖ τὴν ἐλεημοσύνη, ὀφείλει διαπαντὸς καὶ νὰ μετανοεῖ ἤ, ὅπως λέγουν οἱ πατέρες μας, διαρκῶς νὰ βάζει ἀρχὴ μετανοίας. Ἂν θέλει κανεὶς νὰ κατανοήσει τὴ δύναμη τῆς μετανοίας, ἂς θυμηθεῖ ὅτι αὐτὴ ἄνοιξε τὸν παράδεισο ‹‹αὐθημερόν›› γιὰ τὸν ληστὴ καὶ αὐτὴ ἐδικαίωσε τὸν τελώνη. Αὐτὴ ὀνόμασε ὁ Κύριος ἀνάσταση στὴν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου καὶ σ’ αὐτὴ μᾶς καλεῖ ὅλους, σημειώνοντας μάλιστα ὅτι «ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Ἀκολούθως, ὁ ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, ἐπιτάσσει τὴ συγχώρηση τοῦ ἀδελφοῦ γιὰ ὅσα ἔσφαλε ἐναντίον μας. Λέγει ὁ Κύριος: «Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος˙ ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν». Ἐὰν ἑπομένως ἀφήσουμε τὴν ἁμαρτία τοῦ ἀδελφοῦ θὰ ἀφήσει καὶ ὁ Θεὸς τὴ δική μας, ἐὰν λύσουμε τὸν ἀδελφὸ ἀπὸ τὸ ἐναντίον μας σφάλμα του, θὰ λύσει καὶ ὁ Θεὸς τὰ παραπτώματά μας πρὸς αὐτόν. Ὁ δίκαιος Κριτὴς συμπεριφέρεται πρὸς ἐμᾶς, ὅπως ἐμεῖς συμπεριφερόμαστε πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας.

Βασικὸ ἐφόδιο στὴν πορεία μας «ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν», εἶναι καὶ ἡ νηστεία, ἡ ὁποία θεσμοθετήθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ εἶναι ἀναγκαία σὲ ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους. Ἀπομακρύνοντας ἀπὸ τὸ τραπέζι κάποια τρόφιμα, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν εὐχαρίστηση καὶ ἡδονή, ἀλλὰ καὶ διεγείρουν τὴ σάρκα, ἀφενὸς πενθοῦμε γιὰ τὸν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀφετέρου προετοιμαζόμαστε πνευματικὰ γιὰ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν, ὥστε νὰ συμμετέχουμε κατάλληλα στὴν ἀληθινὴ βρώση καὶ πόση τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου.  Οὐσιῶδες σὲ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα εἶναι νὰ ὑπάρχει ἡ ταπείνωση τοῦ Τελώνη καὶ ὄχι ἡ ὑψηγορία τοῦ Φαρισαίου, ἡ δὲ νηστεία νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ταυτόχρονη ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ κακό, τὴν ἀδικία, τὴν κατάκριση καὶ τὴ σκληροκαρδία σὲ σχέση μὲ τὸν ἀδελφό μας.

Ἔπειτα, τὸ ἄλλο σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ προσευχή: «ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι˙ Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα». Ἂς ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἂς γνωρίσουμε τὴν ἀδυναμία καὶ τὴν ἀνεπάρκειά μας καὶ ἂς ἐπικαλεστοῦμε τὴ συνδρομή του σὲ αὐτὸ τὸ δύσκολο πνευματικὸ στάδιο στὸ ὁποῖο εἰσερχόμαστε. Ἂς ζητήσουμε μὲ συντριβὴ τὸ ἔλεός του, ἂς ἁπλώσουμε ἱκετευτικὰ τὰ χέρια μας, ἂς κλαύσουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Ἂς κραυγάσουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὸν ψαλμωδό «ὁ Θεὸς εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες! Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον». Ἂς ἐπιμένουμε νὰ κτυποῦμε, διὰ τῆς προσευχῆς, τὴν πόρτα τοῦ ἐλεήμονα Θεοῦ, κραυγάζοντας πρὸς αὐτόν: «Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι˙ ταχὺ ἐπάκουσόν μου˙ πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν». Ἂς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, ὡς φιλάνθρωπος Πατέρας, θὰ μᾶς ἀκούσει καὶ θὰ μᾶς συνδράμει, χορηγώντας μας ὅ,τι εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὴ σωτηρία μας.

Τέλος, ἀναγκαῖο ἐφόδιο αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι καὶ ἡ ἐλεημοσύνη. Ὀφείλουμε νὰ δοῦμε μὲ ἀγάπη τὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων καὶ νὰ τοὺς συνδράμουμε κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας. Ὁ Χριστὸς δέχεται κάθε προσφορὰ πρὸς τοὺς ἐλάχιστους ἀδελφούς του. Εἴτε μικρὴ εἴτε μεγάλη εἶναι ἡ βοήθεια, ὁ Θεὸς τὴν ἐκλαμβάνει ὡς προσφορὰ πρὸς αὐτὸν τὸν ἴδιο, γι’ αὐτὸ καὶ μᾶς τὴν ἀνταποδίδει πολλαπλάσια. Ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως πρὸς τὸν πονεμένο πλησίον γίνεται καὶ ἀλλιῶς, ὅπως νὰ συμφιλιώσεις δύο ἐχθρούς, ἢ νὰ εἰρηνεύσεις κάποιους ποὺ ἀντιδικοῦν μεταξύ τους, νὰ δώσεις μιὰ καλὴ συμβουλὴ σὲ ἕνα πλανεμένο, νὰ πεῖς σὲ κάποιον δύο λόγια γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη του, ἢ νὰ ἐνθαρρύνεις ἕνα ἀπελπισμένο. Ὅλα τοῦτα εἶναι ἔργα ἀγάπης ποὺ ἀνακουφίζουν τοὺς πονεμένους, ὁ δὲ Θεὸς τὰ ἀποδέχεται ὡς εὐωδιαστὸ θυμίαμα.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«πλήρωμα νόμου ἡ ἀγάπη». Πολὺ περισσότερο ὅταν πάσχοντες εἶναι οἱ χειμαζόμενοι ἀδελφοί μας, οἱ ὅμαιμοι καὶ ὁμόδοξοι. Τότε εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἐπιδείξουμε «φιλανθρωπίας ὑπερβολήν».

Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολη, ἀνταποκρινόμενη στὴν παράκληση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. κ. Ἱερωνύμου, ἀποφάσισε τὴ διενέργεια δύο ξεχωριστῶν ἐράνων γιὰ ἀνακούφιση τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας. Ὁ ἕνας ἔρανος θὰ ἀφορᾶ τὴ συλλογὴ τροφίμων καὶ ὁ ἄλλος τὴ συλλογὴ χρημάτων. Συγκεκριμένα:

1) Ἡ συλλογὴ τῶν τροφίμων θὰ γίνει σὲ κάθε ἐνορία ξεχωριστὰ καὶ ἀκολούθως θὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα σὲ τέσσερα κεντρικὰ σημεῖα, στὸ Ἰδάλιο, τὴν Ἀθηαίνου, τὸ Πέρα Χωρίο καὶ τὴν Κοφίνου, ὅπου καὶ θὰ τοποθετηθοῦν σὲ ἰσάριθμα Κοντέινερ καὶ θὰ ἀποσταλοῦν στὸν προορισμό τους. (ἐπισυνάπτεται κατάλογος μὲ τὰ πρὸς προσφορὰ τρόφιμα).

2) Ὁ ἔρανος γιὰ τὴ συλλογὴ χρημάτων θὰ διενεργηθεῖ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν στὶς Ἐκκλησίες τῶν διαφόρων ἐνοριῶν. Μὲ τὰ χρήματα ποὺ θὰ συγκεντρωθοῦν θὰ ἀγοραστοῦν τρόφιμα καὶ ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Πεπεισμένος γιὰ τὴν ἀδελφικὴ ἀνταπόκρισή σας καὶ τὴ φιλότιμη προσφορά σας, εὔχομαι ὁλόψυχα νὰ γευτοῦμε ὅλοι τοὺς καρποὺς τῆς μετανοίας, μετέχοντες, τὴ φωτοφόρο νύκτα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, στὸ ποτήριον τῆς ζωῆς εἰς ἄφεσιν ἁμαρτίων καὶ εἰς  ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης,

† Ο ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

***********************************************************

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΦΑΚΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΡΕΒΥΘΙΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΡΥΖΙ/ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΓΑΛΑ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ Ή ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ)
ΖΑΧΑΡΗ
ΠΑΣΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΛΑΔΙ
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ (28η, 29η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ). ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post