Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Άγια Μετέωρα

Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Άγια Μετέωρα

Επίσκεψη στα Άγια Μετέωρα: Ένα θαύμα της φύσης και του ανθρώπου  

Την χρονική περίοδο 29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε από την Υπηρεσία του ΕΟΤ Κύπρου με την συνεργασία του ΕΟΤ Βόλου, τουριστικών φορέων και οργανώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, στοχευμένη θρησκευτική – προσκυνηματική επίσκεψη στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα, στην Λίμνη Πλαστήρα, στον Βόλο, στην γραφική Μακρινίτσα και στην Νέα Αγχίαλο. 

Την δημοσιογραφική αποστολή πλαισίωναν ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΕΟΤ στην Κύπρο Θοδωρής Θαλασσινός, ο εκδότης – δημοσιογράφος του Ομίλου CyprusHighlights Σταύρος Χατζησάββας και εκπρόσωπος από το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Ανδρέας Χριστοδούλου.

Στα Άγια Μετέωρα η αποστολή επισκέφτηκε τις Ιερές Μονές του Αγίου Στεφάνου, της Αγίας Τριάδος και την Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου, η οποία είναι αφιερωμένη στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος. 

Η Μο­νή του Α­γί­ου Στε­φά­νου βρί­σκε­ται στο νο­τι­ο­α­να­το­λι­κό ά­κρο της συ­στά­δας των με­τε­ω­ρι­κών βρά­χων, α­κρι­βώς πά­νω α­πό την Καλαμπά­κα, και εί­ναι το μοναδικό μο­να­στή­ρι που ε­πι­σκέ­πτε­ται κα­νείς χω­ρίς να α­νε­βεί σκα­λιά, διότι η προ­σπέ­λα­ση σ’ αυ­τό γί­νε­ται με μι­κρή γέ­φυ­ρα. Άξιο αναφοράς είναι το ότι η θέ­α α­πό τον ε­ξώ­στη της μο­νής εί­ναι μα­γευ­τι­κή αφού α­πλώ­νε­ται η πό­λη της Κα­λαμ­πά­κας, με τον πο­τα­μό Πη­νει­ό στο βά­θος.

Σημαντική παράμετρος είναι το ότι η Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου α­πό το 1961 λει­τουρ­γεί ως γυ­ναι­κεί­ο μο­να­στή­ρι με πο­λυ­με­λή και δρα­στή­ρια α­δελ­φό­τη­τα, η ο­ποί­α, πα­ράλ­λη­λα με το πλού­σιο πνευ­μα­τι­κό και φι­λαν­θρω­πι­κό έρ­γο, έ­χει να ε­πι­δεί­ξει και α­ξι­ο­θαύ­μα­στο ανακαι­νι­στι­κό και οι­κο­δο­μι­κό έρ­γο στη μο­νή. Αρχαία πα­ρά­δο­ση συν­δέ­ει τη μο­νή προς τον γυ­ναι­κεί­ο μο­να­χι­σμό. Ο Σου­η­δός πε­ρι­η­γη­τής ­Ιω­νάς Björnstahl, ο οποίος ε­πι­σκέ­φθη­κε τον Ά­γιο Στέ­φα­νο στις 3 Α­πρι­λί­ου του 1779, αναφέρει τα ακόλουθα για τη μο­νή, τα ο­ποί­α α­σφα­λώς του δι­η­γή­θη­καν τότε μο­να­χοί ή πε­ρί­οι­κοι: «Στην αρ­χή ή­ταν προ­ο­ρι­σμέ­νο το Μοναστήρι για γυ­ναί­κες που α­γα­πού­σαν να η­συ­χά­ζουν, αλ­λά αρ­γό­τε­ρα ε­ρει­πώ­θη­κε και εγ­κα­τα­λεί­φθη­κε, ώσπου ξα­να­κατοι­κή­θη­κε α­πό μο­να­χούς». 

Θερινό ωράριο: 9:00-13:20 & 15:30-17:30 Κυριακές ανοίγει 9:30 – Κάθε Δευτέρα κλειστό 

Χειμερινό ωράριο: 9:30-13:00 & 15:00-17:00 Κάθε Δευτέρα κλειστό

Τηλέφωνο επικοινωνίας 0030-2432022279

Πηγή πληροφοριακού και φωτογραφικού υλικού  Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης Δήμου Καλαμπάκας.

Πηγή: cyprushighlits.com

Print Friendly, PDF & Email

Share this post