«Ενιαύσια Μελουργήματα» – Βυζαντινός Χορός Ιεράς Μονής Κύκκου

«Ενιαύσια Μελουργήματα» – Βυζαντινός Χορός Ιεράς Μονής Κύκκου

 

 

Περιεχόμενα

Α. Το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου

 1. «Την θείαν εικόνα σου…»
 2. «Η Γέννησίς σου Θεοτόκε…»
 3. «Αυτή η μέρα Κυρίου…»

Β. Χριστούγεννα

 1. «Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών…»
 2. «Επισκέψατο ημάς …»
 3. «Δεύτε ύδωμεν…»
 4. «Χριστός γεννάται…»
 5. «Μάγοι και ποιμένες….Νεηγενές…»
 6. «Μεγάλυνον ψυχή μου…Μυστήριον ξένον»
 7. «Αύγουστου μοχαρχήσαντος…»
 8. «Η Παρθένος σήμερον…»

Γ. Θεοφάνια

 1. «Εν Ιορδάνη…»
 2. «Φως εκ φωτός…»
 3. «Νάματα Ιορδάνεια…»

Δ. Η Υπαπαντή του Κυρίου

 1. «Θεοτόκε η ελπίς…Εν νόμω σκιά και γράμματι…»

Ε. Τριώδιον

 1. «Το στάδιον των αστέρων…»
 2. «Γεύσασθε και ίδατε…»
 3. «Τη Υπερμάχω…»

ΣΤ. Αγία και Μεγάλη Εβδομάς

 1. «Ήδη βάπτεται κάλαμος…»
 2. «Η ζωή εν τάφω…»
 3. «Άξιον Εστίν…»
 4. «Αι γενεαί πάσαι…»

Ζ. Πεντικοστάριον – Κυπριακή του Πάσχα

 1. «Χριστός Ανέστη…»
 2. «Αναστάσεως Ημέρα…»

Η. Κυπριακή της Πεντηκοστής

 1. «Ευλογητός ει. Χριστέ ο Θεός…»
 2. «Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε…»
 3. «Πάντα χορηγεί…»

Θ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 1. «Θεαρχίω νεύματι…»

Ι. Εσπερινός

 1. «Φως Ιλαρόν…»
 2. «Τις θεός μέγας…»

ΙΑ. Όρθος

 1. «Ως επί εχάτων των χρόνων…»

ΙΒ. Θεία Λειτουργία

 1. Τρισάγιος Ύμνος, Δύναμις
 2. «Άξιον Εστίν…»
 3. Πολυχρονισμός Ηγουμένου Κύκκου
Print Friendly, PDF & Email

Share this post