Νέο βιβλίο στὴ σειρὰ τῶν ἐκδόσεων «Θεομόρφου»: Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεἰμ. Οἱ ἀρχιεπίσκοποι Σαλαμίνος-Κωνσταντίας τῆς Κύπρου (4ος-10ος αἰ.). Βίος, ἁγιότητα, ἔργα

Νέο βιβλίο στὴ σειρὰ τῶν ἐκδόσεων «Θεομόρφου»: Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεἰμ. Οἱ ἀρχιεπίσκοποι Σαλαμίνος-Κωνσταντίας τῆς Κύπρου (4ος-10ος αἰ.). Βίος, ἁγιότητα, ἔργα

Οἱ ἐκδόσεις «Θεομόρφου» ἔχουν τὴ χαρὰ νὰ γνωστοποιήσουν στὸ φιλαναγνωστικὸ κοινὸ ὅτι μόλις κυκλοφορήθηκε τὸ βιβλίο τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Μόρφου Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου ἸωακείμΟἱ ἀρχιεπίσκοποι ΣαλαμίνοςΚωνσταντίας τῆς Κύπρου (4ος-10ος αἰ.). Βίοςἁγιότηταἔργασὲ μία καλαίσθητη καὶ προσεγμένη ἔκδοση.

Τὸ ὀγκῶδες αὐτὸ ἔργο (1024 σελίδωνποτελεῖ τὴ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ συγγραφέακαρπ πολυετοῦς μελέτης καὶ ἔρευνας τῶν σχετικῶν πηγῶν, ποὺ ὑποστήριξε κατὰ τὸ ἔτος 2022 στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ ἐγκρίθηκε μὲ ἄριστα παμψηφείΣτὴν ἔκδοση περιλαμβάνεται Χαιρετισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κΓεωργίου Α´ καὶ Προλογικὸ Σημείωμα τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κΝεοφύτουκαὶ ἀκολουθοῦν Πρόλογος καὶ ἐκτενὴς ἐπιστημονικὴ Εἰσαγωγὴ τοῦ συγγραφέαΤὸ ἔργο διαιρεῖται καθεξῆς σὲ τρεῖς μεγάλες ἑνότητεςΑ´. Οἱ ἀρχιεπίσκοποι ΣαλαμίνοςΚωνσταντίας τῆς Κύπρου (4ος-10ος αἰ.) μὲ χρονολογικὰ δεδομένα· Β´. Οἱ ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου τῆς ὅλης βυζαντινῆς γιὰ τὴν Κύπρο περιόδου (325-1192) χωρὶς χρονολογικὰ δεδομένα· Γ´. Ἐσφαλμένως θεωρηθέντες ὡς ἀρχιεπίσκοποι ΚύπρουΤὸ ὅλο ἔργο κατακλείεται μὲ τὰ Συμπεράσματα στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικά.

Γιὰ νὰ ἐρανισθοῦμε ἀπὸ τὸν σημαίνοντα Χαιρετισμὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κΓεωργίου Α´, 

«Διὰ μέσου τῶν βιογραφιῶν τῶν τριάντα τεσσάρων Ἀρχιεπισκόπων τῆς ἐν λόγω περιόδου, πέραν τῶν γνώσεων γιὰ τοὺς Ἀρχιεπισκόπουςὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ τὶς συνθῆκες καὶ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας μαςπίσηςγιὰ τὴν  πορεία καὶ τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στὴν διατήρησηδιασαφήνιση καὶ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. 

Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση καὶ ἀξιολόγηση τοῦ συγγραφέα τῶν γεγονότων τῆς ἐπικίνδυνης περιόδου τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν (649-965), κατὰ τὴν ὁποία οἱ ποιμενάρχες τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου,  παρὰ τὶς κακουχίες καὶ τὰ  δεινὰ τοῦ λαοῦ μαςκατόρθωσαν νὰ διατηρήσουν τὴ λυχνία τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναμμένη.  Μὲ τοὺς ἔνθερμους ἀγῶνες τους, πραγματοποίησαν πλήρως ἐκεῖνο ποὺ διακήρυξε ὁ ἐμβριθὴς ἱστορικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου John Hackett: ῾῾ Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου συνετήρησεν τὴν λυχνίαν τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας σταθερῶς ἀκοίμητονἐν χρόνοις καθ’ οὓς ἄνευ αὐτῆςἡ λυχνία αὕτη θὰ εἶχε σβεσθῇ πρὸ πολλῶν αἰώνων᾽᾽».

Σταχυολογώντας δὲ ἀπὸ τὸ Προλογικὸ Σημείωμα τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κΝεοφύτου,

«Μέσα ἀπὸ τὴν συστηματικὴ διερεύνηση τοῦ βίου καὶ τῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς τριάντα τεσσάρων συνολικὰ ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων ἀρχιεπισκόπων τῆς ἐν λόγῳ περιόδουμᾶς καθίστανται γνωστὲς γιὰ πρώτη φορὰ συγκεντρωτικὰ ἡ σημαντικώτερη συναφὴς βιβλιογραφία καὶ οἱ πηγὲς τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρουἐκδεδομένες καὶ ἀνέκδοτες.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ ὁ ἀναγνώστης θὰ συναντήσει μεγάλες μορφὲς ἀρχιεπισκόπων τῆς νήσου μαςμὲ βαρυσήμαντο πολυποίκιλο ἔργοκαὶ πρῶταἀσφαλῶςἐκείνη τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου τοῦ Μεγάλου (367-403), ὡς λαμπροῦ ἀντιαιρετικοῦ θεολόγουκορυφαίου μοναχικοῦ ἡγέτημεγάλου θαυματουργοῦ καὶ πατέρα τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ΚύπρουΚαίστὴ συνέχειαπὶ τῶν θεοφόρων διαδόχων τοῦ Μεγάλου Ἐπιφανίουθὰ πληροφορηθεῖ τὶς συνθῆκες ποὺ ὁδήγησαν τὴν ἱεραρχία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς ἐποχῆς νὰ ἀναγνωρίσει τὴν αὐτονομία τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας στὴν Γ´ Οἰκουμενικὴ ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδο (431), ποὺ θὰ κατοχυρωθεῖ καὶ διασφαλισθεῖ ἀργότερα ἐπὶ αὐτοκράτορος Ζήνωνος (488) καὶ ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ Β´ στὴν Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (691/692) ὡς ἡ αὐτοκεφαλία της

Ἄλλο βαρυσήμαντο κεφάλαιο τοῦ παρόντος ἔργου εἶναι οἱ ἀναφορὲς στοὺς ἀγῶνες τῆς ἐν Κύπρῳ ἱεραρχίαςκαὶ μάλιστα τῶν ἀρχιεπισκόπων τηςκατὰ τὴν μακρὰ περίοδο τῶν χριστολογικῶν ἐρίδων, πρὸς διασαφήνιση καὶ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεωςσὲ συνεργασία μὲ ἄλλες Ὀρθόδοξες τοπικὲς ἘκκλησίεςΜὲ συγκίνηση μάλιστα θὰ ἰδοῦμε τοὺς ἀρχιεπισκόπους Κύπρου Ἀρκάδιο (625-641/642) καὶ Σέργιο (642-660[;]) νὰ συνεργάζονται μὲ τὸν μεγάλο θεολόγο ὅσιο Μάξιμο τὸν ὁμολογητήγιὰ νὰ ὀρθοτομοῦν «λόγον ἀληθείας», διακηρύττοντας τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τέλειον Θεὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον εἰς ἕνα Θεανδρικὸν Πρόσωπον.

Γιὰ τοὺς μεσοβυζαντινοὺς γιὰ τὴ νῆσο χρόνουςγίνεται πραγμάτευσηὄχι μόνον τῶν ὅσων ἀφοροῦν τοὺς ἀρχιεπισκόπους τῆς περιόδουἀλλὰ καὶ τῶν γεγονότων τῶν ἀπηνῶν κατὰ τῆς νήσου ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν (649-965), πόταν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῆς νήσουκαὶ δὴ οἱ ἀρχιεπίσκοποί τηςκράτησαν ἀκέραιες τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία σ᾽ αὐτὴ τὴ γωνία τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείουποδεικνύοντας —μέχρι καὶ σήμερα— ὅτι «Ἡ Ῥωμιοσύνη ἔν᾽ φυλὴ συνότζιαιρη τοῦ κόσμου· κανένας δὲν εὑρέθηκεν γιὰ νὰ τὴν ἠξηλείψῃ· κανέναςγιατὶ σκέπει την ποὺ τἄψη ὁ Θεός μουἩ Ῥωμιοσύνη ἐν νὰ χαθῇὄντας ὁ κόσμος λείψῃ» (ποίημα « 9η Ἰουλίου 1821» τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη)».

Μὲ βάση τὴν ἔκδοση αὐτὴ προκύπτουν ἀρκετὰ νέα δεδομένα γιὰ τὴ θεματικὴ τοῦ ἔργουἄγνωστοι προηγουμένως ἀρχιεπίσκοποινέα στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ πολλῶν ἀρχιεπισκόπων τῆς ὑπὸ ἐξέταση περιόδουκαθὼς καὶ ἄγνωστα ἢ λίγο γνωστὰ ἔργα τους.

Τὸ βιβλίο εἶναι χαρτόδετο, 4ου σχήματος (17Χ24 ἐκ.), ποτελεῖται ἀπ 1024 σελίδες καὶ κοσμεῖται μὲ ἀρκετὲς τετράχρωμες φωτογραφίες. 

Ἡ τιμὴ τοῦ βιβλίου καθορίστηκε στὰ 48 εὐρώ.

Κεντρικὴ διάθεση: Ἐκδόσεις «Θεομόρφου», Μητροπόλεως 3, 2831 ΕὐρύχουΛευκωσίαΤηλ. 22824811 Email: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post