Ίδρυμα Υποτροφιών Λουκή Ακρίτα

Ίδρυμα Υποτροφιών Λουκή Ακρίτα

Με απόφαση του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου αοιδίμου  Μακαρίου Γ’, ιδρύθηκε το « ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ » (Ι.Υ.Λ.Α.) εις μνήμη του Λουκή Ακρίτα.

Σκοπός του ιδρύματος είναι  η παροχή υποτροφιών σε άπορους Κυπρίους που διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος των για  σπουδές επιστημονικές, τεχνικές ή καλλιτεχνικές στην Ελλάδα. Ο σκοπός αυτός τροποποιήθηκε  σε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής ημερομηνίας 24/1/1990 και καταρτίσθηκε ως βραβείο σε διαγωνισμό με θέμα την Ελληνική Λογοτεχνία με αναφορά στο έργο του αείμνηστου Λουκή Ακρίτα.  Σε περίπτωση περισσεύματος χρημάτων να προσφέρεται μερική υποτροφία.

Για τη συντήρηση των σκοπών του ιδρύματος  δημιουργήθηκε πάγιο ταμείο  εκ Λ.Κ.5.000 τις οποίες χορήγησε η  Ι.Α.Κ.. Το ως άνω ίδρυμα θα διοικείται υπό διαχειριστικής επιτροπής αποτελούμενης από τον  εκάστοτε  Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ή εκπρόσωπο τούτου ως Προέδρου, του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, του εκάστοτε Δημάρχου Λευκωσίας, του εκάστοτε Διευθυντού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του εκάστοτε Γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου Γυμνασίου και της εκ της οικογένειας του   Λουκή  Ακρίτα κ. Ήβης  Μελεάγρου.

Στα λογιστικά βιβλία της Ι.Α.Κ. τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί για το κληροδότημα. Ένας λογαριασμός παρουσιάζει κατάθεση ύψους Λ.Κ.15.570 και έτερος το κόστος απόκτησης μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Λτδ, ύψους Λ.Κ.65.119. Οι μετοχές σήμερα ανέρχονται στις 88.955 και είναι εγγεγραμμένες στο Ίδρυμα Υποτροφιών Λουκή Ακρίτα.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού κατάθεσης αποτελεί τις διάφορες συναλλαγές που έγιναν σε διάφορα  χρονικά διαστήματα από την ημέρα κατάθεσης του πάγιου ποσού των Λ.Κ.5.000. Η κατάσταση του λογαριασμού, όπως φαίνεται από τα βιβλία που τηρούνται παρουσιάζει τους τόκους που έχουν υπολογιστεί επί του ποσού του κεφαλαίου κατ’ έτος. Οι τόκοι μαζί με το κεφάλαιο κατά την 31/12/1989 ανέρχονταν στις Λ.Κ.11.377. Στις 24/1/1990 η επιτροπή που διαχειριζόταν το ίδρυμα αποφάσισε όπως επενδυθεί μέρος των καταθέσεων σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου Λτδ. Αγοράστηκαν 5.000 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου Λτδ έναντι του ποσού των Λ.Κ.11.076. Έκτοτε εισπράττονταν τα μερίσματα από τις μετοχές καθώς επίσης καταβάλλονταν διάφορα ποσά για αγορά νέων μετοχών. Στις 9/5/1995 είχαν παραχωρηθεί στη διαχείριση του ιδρύματος από την Ιερά Μονή Κύκκου κατάθεση ποσού Λ.Κ.2.490,64 και μεταφορά 16.552 πλήρως πληρωθέντων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Λτδ και 1.761 μερικώς πληρωθέντων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Λτδ.

Η περιουσία αυτή που ενσωματώθηκε στα βιβλία του ιδρύματος στην Ι.Α.Κ. προήλθε από εισφορές που έγιναν από διάφορους προς το ίδρυμα. Η σημερινή κατάσταση του λογαριασμού κατάθεσης και ο αριθμός των μετοχών παρουσιάζεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος σημειώματος.

Από έρευνα που έχουμε προβεί στα βιβλία της Αρχιεπισκοπής φαίνεται ότι δεν έχουν δοθεί οποιεσδήποτε υποτροφίες ή οποιαδήποτε άλλα ποσά για κάλυψη των εξόδων διεξαγωγής του καθορισμένου διαγωνισμού μέχρι σήμερα.

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία που να αποδεικνύουν την εγγραφή του Ιδρύματος σύμφωνα με το Νόμο. Έχει αποσταλεί επιστολή από το Μακαριώτατο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ληφθεί και επίσημα απάντηση εάν είναι εγγεγραμμένο ως ίδρυμα ή όχι.

Η απάντηση που λήφθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στους φακέλους τους που να φανερώνουν την εν λόγω εγγραφή.

Στις 20/12/2007 μετά τις απαραίτητες ενέργειες ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ΙΙ προχώρησε στην εγγραφή Ιδρύματος με την επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ», σύμφωνα με των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμων του 1972 και 1997 και των «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμών» του 1973 μέχρι 1998, προς εκπλήρωση των σκοπών του ιδρύματος:

  1. παροχή υποτροφιών σε άπορους Κυπρίους μαθητές και μαθήτριες, ως περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού, και
  2. βράβευση σε Παγκύπριο γραπτό διαγωνισμό, ως περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού

Τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής είναι:

  1. εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
  2. εκάστοτε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
  3. εκάστοτε Δήμαρχος Λευκωσίας
  4. εκάστοτε Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου
  5. εκ της οικογενείας του μ.Λουκή Ακρίτα η κα Ήβη Μελεάγρου.

Αγρυπνία 28 Μαΐου 2014

Print Friendly, PDF & Email

Share this post