Στέγη Εργαζομένων Γυναικών “Φανερωμένη”

Στέγη Εργαζομένων Γυναικών “Φανερωμένη”

Προνοίᾳ τῆς ῾Ι. ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου, λειτουργεῖ ἐν Λευκωσίᾳ, εἰς οἴκημα, παραχωρηθέν δωρεάν ὑπό τῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ῾Ι. Ναοῦ Φανερωμένης, ἡ Στέγη ᾿Εργαζομένων Γυναικῶν «Φανερωμένη», ὁδός Σωκράτους 19.

Τό ἐν λόγῳ ῞Ιδρυμα παραμένει ἀνοικτόν καθ’ ὅλας τάς ἐργασίμους ὥρας, ἰδίᾳ δέ κατά τάς ὥρας τῆς μεσημβρινῆς ἀργίας, πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐργαζομένων γυναικῶν, παρέχον εἰς αὐτάς ὅλας τάς δυνατάς διευκολύνσεις. Τηλ. 22671798. Πρόεδρος· Λυδία Πρωτοπαπᾶ. Τηλ. 22660932.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post