Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας “Ο Καλός Σαμαρείτης”

Ο καλός Σαμαρείτης

Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας “Ο Καλός Σαμαρείτης”

To Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας “Ο Καλός Σαμαρείτης” ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία απόρων και ορφανών φοιτητριών και φοιτητών στο Οικοτροφείο του, στην Αθήνα και Λευκωσία.

Το οικοτροφείο στην Αθήνα ευρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων και φιλοξενεί δωρεάν άπορες και ορφανές Φοιτήτριες, ενώ στη Λευκωσία φοιτητές και φοιτήτριες.

Για επικοινωνία στα:

Τηλ: 99618836 ή 22428588, fax 22496067.

Email: [email protected]

 Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολική Ἀδελφότης.

Στεγάζεται εἰς νεοανεγερθέν ἰδιόκτητον οἴκημα. Σκοπόν ἔχει τήν παροχήν δωρεάν προσωρινῆς διαμονῆς εἰς ἄπορα ἄτομα, τά ὁποῖα ἀναγκάζονται νά παραμείνωσιν εἰς Λευκωσίαν ἐπί ἡμέρας, λόγῳ μή διεκπεραιώσεως τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν.

Τό ῞Ιδρυμα, εὑρισκόμενον ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς καί ὑπό τήν ἐπιστασίαν τῆς ἐνοριακῆς ᾿Επιτροπῆς ῾Αγίου Δημητρίου ᾿Ακροπόλεως, διοικεῖται ὑπό Συμβουλίου, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβ. Μάριος Δημοσθένους. Διεύθυνσις· ῾Οδός Θερμοπυλῶν 11, 2007 Στρόβολος. Τ.Θ. 28603, 2080 ᾿Ακρόπολις, Λευκωσία. Τηλ. 22428588 καί 22497410. Τηλεομοιότυπον· 22496067.

᾿Εντός τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ῾Ιδρύματος «῾Ο Καλός Σαμαρείτης» ἐντάσσεται καί ἡ λειτουργία τοῦ ῾Ιδρύματος «Σῶμα Προστασίας ᾿Ορφανῶν καί ᾿Απροστατεύτων Παιδιῶν», τό ὁποῖον ἀποσκοπεῖ εἰς τήν παροχήν οἰκονομικῆς βοηθείας καί ἠθικῆς στηρίξεως εἰς χήρας, ὀρφανά ἤ ἀπροστάτευτα παιδιά. Τηλ. 22421449, 22494787 καί 22421168.

Παραλλήλως λειτουργεῖ, ἐπίσης, ἡ «᾿Ορθόδοξος Νεανική Φωλιά», ὁδός Παναγιώτη Κάσπη ἀρ. 6, 2008 Στρόβολος (ἐνορία ῾Αγίου Δημητρίου), ἡ ὁποία προσφέρει ἕν ἀσφαλές καταφύγιον εἰς τά παιδιά, ἀφοῦ εἰς αὐτήν δύνανται νά συνδυάζωσι ταυτοχρόνως τήν μάθησιν καί τήν ψυχαγωγίαν. Εἰδικώτερον, διά τῆς λειτουργίας τῆς ᾿Ηλεκτρονικῆς Βιβλιοθήκης, τά παιδιά ἔχουν τήν εὐκαιρίαν νά μελετῶσι τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ὡς καί τά σχολικά αὐτῶν μαθήματα, καί τοιουτοτρόπως νά διευκολύνωνται εἰς τό ἔργον τῆς μαθήσεως.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post